/
/
/

Lungfunktionsundersökningar

  • Titel: Lungfunktionsundersökningar
  • Startdatum: 2016-02-08
  • Slutdatum: 2016-02-11
  • Målgrupp: Allergologi, Allmänmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Klinisk fysiologi, Lungsjukdomar, Nuklearmedicin
  • Ort: Uppsala
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 91.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om olika metoder för diagnostik av olika lungfunktionsstörningar med betoning på metodik samt tolkning och förståelse av erhållna undersökningsresultat.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Allergologi: 2, 4
Allmänmedicin: 4, 5
Internmedicin: 1, 2
Kardiologi: 2
Klinisk Fysiologi: 1, 4, 5, 7-9, 11, 12
Lungsjukdomar: 4, 5,8, 11, 12
Nuklearmedicin: 1, 4, 5, 7

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att kunna tolka och förstå de vanligaste lungfunktionsundersökningarna såsom mätning av lungvolymer i kroppspletysmograf, dynamisk spirometri, nitrogenutsköljning, lungscintigrafi, diffusionskapacitet samt olika provokationsmetoder och forcerad oscillationsteknik. Du kommer att kunna förstå vad dessa undersökningar ger för information och ställa undersökningsresultaten i relation till olika lungsjukdomar och lungfysiologiska förändringar.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar, gruppövningar och demonstrationer av undersökningsförfarandet.

De praktiska momenten består av demonstrationer av olika undersökningsmetoder såsom kroppspletysmografi, Dynamisk spirometri, Diffusionskapacitets mätning samt forcerad oscillationsteknik. Detta Ingår i målbeskrivningen för att förstå teknik och felkällor i samband med undersökningarna. Totalt 4 timmar för de praktiska momenten.

Kringkostnader

Måltider, resa, logi.

Antal deltagare

24

Krav för godkänd kurs

100% närvaro. Aktivt deltagande i föreläsningar, demonstrationer och gruppövningar samt redovisning av patientfall.

Kontaktperson

Hans Hedenström,
hans.hedenstrom@akademiska.se, 018-611 41 42

Kursansvarig

Hans Hedenström, docent, överläkare,
Klinisk Fysiologi, Akademiska Sjukhuset.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.