/
/
/

Långvarig smärta - orsaker, behandlingsmöjligheter och rehabilitering.

  • Titel: Långvarig smärta - orsaker, behandlingsmöjligheter och rehabilitering.
  • Startdatum: 2016-04-18
  • Slutdatum: 2016-04-21
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Rehabiliteringsmedicin, Smärtlindring
  • Ort: Uppsala
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 99.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Långvariga komplexa smärttillstånd är en folksjukdom som förekommer inom alla åldersgrupper. Sjukvården möter dessa patienter dagligen. Kunskap om tillståndet, behandlingsmetoder samt interaktion med andra professioner är av vikt för att denna patientgrupp skall erhålla en evidensbaserad behandling.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Rehabiliteringsmedicin delmål 1–5, 9, 10, 13–15, 19, 20

Allmänmedicin delmål 1, 3, 5, 10, 13, 19, 20

Smärtlindring delmål 1, 4–8, 10–12

Kursens mål

Efter genomgången kurs kommer du som kursdeltagare att ha förvärvat kunskaper och insikt i handläggningen av patienter med långvariga komplicerade smärttillstånd. Huvudinriktingen är delmål 9 i beskrivningen av kompetenskrav för erhållande av specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin, men även andra delmål berörs. Smärta är en av våra vanligaste folksjukdomar och flertalet specialiteter, särskilt allmänmedicin, berörs av dessa sjukdomstillstånd.
Specifika kursmål:

1. Smärtfysiologi:
Kunskap om smärtmekanismer vid nociceptiva och neuropatiska smärtor samt hur dessa påverkas av psykologiska faktorer. Bio-psyko-sociala mekanismer vid långvarig smärta.

2. Smärtans psykologi:
Kunskap om de psykologiska mekanismerna vid långvarig smärta, hur de påverkar patienten och de evidensbaserade metoder som används för behandling.

3. Psykiatrisk samsjuklighet:
Kunskap om epidemiologi och behandling av depession och ångest i samband med långvarig smärta. Kännedom om neuropsykiatriska aspekter. Insikt om sömnproblem (epidemiologi, karaktär) och möjligheter till utredning och behandling vid långvarig smärta.

4. Fysioterapi vid långvarig smärta:
Kunskap om de evidensbaserade metoder som används vid behandling av långvarig smärta. Fysioterpeutens roll i den multimodala behandlingen.

5. Farmakologisk behandling av långvarig smärta:
Kunskap om farmakologiska behandlingsprinciper vid långvarig nociceptiv och neuropatisk smärta samt behandling av psykiatrisk co-morbiditet.

6. Multimodal behandling av långvarig smärta:
Insikt om den evidensbaserade multimodala behandlingen av långvarig smärta. Kunskap om de olika rollerna och samverkan som sker inom teambehandlingen.

Kursens innehåll och upplägg

Långvarig smärta drabbar ca 20 % av den vuxna befolkningen. Smärtrehablitering är en viktig del i behandlingen av komplicerade långvariga smärttillstånd och är en av de tre delar (tillsammans med spinal- och hjärnskaderehabilitering) som utgör grunden i specialiteten rehabiliteringsmedicin. Kursen syftar till att ge deltagaren en bred kunskap om långvariga smärtillstånd. Den fokuserar på bakomliggande fysiologiska och psykosociala mekanismer, behandlingsmöjligheter och multimodal teambehandling, särskilt samverkan med smärtkliniker. Kursen ska också att ge en inblick i forskningsfronten på området och lär ut ett evidensbaserat förhållningssätt till olika typer av smärtbehandling. Även om kursen är riktad till läkare under utbildning i rehabiliteringsmedicin är den också lämplig för ST-läkare inom andra specialiteter som hanterar patienter med långvarig smärta.

Kringkostnader

Resa, måltider och logi.

Antal deltagare

20

Krav för godkänd kurs

Obligatorisk närvaro (100%). Grupparbete med presentation och efterföljande falldiskussion.

Kontaktperson

Katarina Martinell,
katarina.martinell@akademiska.se, 018-611 00 00

Kursansvarig

Eva-Britt Hysing, överläkare spec. i allmänmedicin, rehabmedicin, smärtlindring,
Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.