/
/
/

Kritisk läkemedelsvärdering

  • Titel: Kritisk läkemedelsvärdering
  • Startdatum: 2016-10-03
  • Slutdatum: 2016-10-07
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin, Klinisk farmakologi, Neurologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 30.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden för att bota, lindra eller förebygga sjukdom och en mycket viktig del av sjukvården. Läkemedelsbudgeten är stor. De stora läkemedelskostnaderna ifrågasätts ofta och prioriteringar behövs. Kunskaper om kritisk värdering och "evidence based medicine" avseende läkemedel är därför viktiga. Läkemedelsområdet är i ständig omvandling genom utveckling och introduktion av nya läkemedel och utmönstring av gamla alternativ. Läkare är ständigt utsatta för marknadsföring av nya läkemedel som inte alltid tillför så mycket jämfört med etablerade alternativ samtidigt som värdefulla alternativ också introduceras. Att värdera nya metoder är särskilt viktigt när det gäller läkemedel, där de kommersiella intressena är särskilt uttalade. Kursen ska ge förutsättningar för en bättre läkemedelsanvändning genom att utveckla läkarnas förmåga att kritiskt värdera information och skilja marknadsföring från värdefull kunskap.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 7, 19, 20
Geriatrik delmål 5, 10, 19, 20
Klinisk farmakologi delmål 1-5, 7, 8, 9, 19
Neurologi delmål 7, 19, 20
Allmänmedicin delmål 2, 8, 19, 20

Kursens mål

Att ge ökad färdighet i kritisk läkemedelsvärdering och evidensbaserad läkemedelsanvändning, samt att kunna identifiera bra och dåliga behandlingsstudier och förstå grunderna i hälsoekonomisk värdering av läkemedelsbehandling. I förlängningen medför det en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen beskriver hur läkemedel dokumenteras avseende effekt och säkerhet både före och efter introduktionen på marknaden, samt hur nya och gamla läkemedel bör värderas ur sjukvårdens perspektiv. Styrkor och svagheter med experimentella studier (kliniska prövningar) och observationella (epidemiologiska) studier av läkemedelsbehandlingens effekter och biverkningar diskuteras ingående – båda metoderna behövs för att dokumentera behandlingseffekter, men de är inte utbytbara.

Kursen belyser statistiska frågor, hur hypoteser prövas (eller om hypoteser endast genereras), samt vikten av att identifiera vad som indikerar verklig patientnytta i de studier som ligger till grund för läkemedlens användning. Hälsoekonomi och livskvalitet vid läkemedelsbehandling belyses. Kursdeltagaren tränas, bl.a. i grupparbetsform, i att identifiera bra dokumentation för patientnytta respektive ogrundad eller vinklad marknadsföring av läkemedel med tveksamt värde. Exempel ges främst från hjärt-kärlområdet, diabetologi och neuropsykofarmakologi, men syftet med kursen är att ge en allmän kompetens i läkemedelsvärdering som grund för en evidensbaserad, effektiv och säker läkemedelsförskrivning.

Kursen har givits ett 15-tal gånger, senast 12-16 maj 2014 med gott utfall i kursutvärderingen.

Kursen ges på heltid under en vecka, fördelat på cirka 22 timmar katedrala föreläsningar plus diskussioner samt 16 timmars arbete i grupp (+ individuell instuderingsuppgift innan kursen) inklusive redovisning inför och diskussion med samtliga kursdeltagare och fakultet.

Kringkostnader

Resor, logi och måltider (inklusive luncher).

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande i grupparbete samt presentation och diskussion av grupparbetet som avser kritisk granskning av läkemedelsstudier inför hela kursen. 100% närvaro på förläsningar samt obligatorisk närvaro i redovisning och examination erfordras för godkänd kurs och för att kursens mål skall uppfyllas.

Kontaktperson

Paul Hjemdahl, paul.hjemdahl@ki.se
08-5177 52 93; 070-484 67 66

Kursansvarig

Paul Hjemdahl, professor,
Enheten för klinisk farmakologi / Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna (K2)

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.