/
/
/

Komplicerad graviditet och förlossning inklusive fosterasfyxi

  • Titel: Komplicerad graviditet och förlossning inklusive fosterasfyxi
  • Startdatum: 2016-10-03
  • Slutdatum: 2016-10-06
  • Målgrupp: Obstetrik och gynekologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 60.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Varför ska ST-läkare gå kurs i just detta ämnesområde? Ämnet omfattar en stor del av arbetet på en Kvinnoklinik. ST-läkare kommer snabbt in i jourverksamhet och behöver orienteras i både vanliga och ovanliga komplikationer som kan uppstå i samband med graviditet och förlossning. Till detta behövs kompetens att lära sig handlägga dessa frågeställningar/komplikationer. Kursen ger en god bakgrund för att kliniskt kunna handlägga vanliga sådana och en bra orientering om förekomsten av mer ovanliga komplikationer. Detta innefattar fördjupad kunskap om hypertoni/preeklampsi, diabetes och graviditet, intrauterin tillväxthämning, flerbörd, för tidig vattenavgång, prematuritet samt förebyggande och begandling av sfinkterrupturer.

Därtill ges vägledning om övervakning av förlossningsprocessen samt fosterövervakning under förlossning inklusive asfyxidiagnostik. Indikationer för induktion av förlossning, handläggning av överburenhet presenteras och praktisk träning av samt operativ förlossning, skulderdystoci och postpartum blödning tränas. Kvinnans inflytande över sin vård diskuteras och neonatalt omhändertagande presenteras också.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Obstetrik och gynekologi delmål 1, 2, 3, 19

Kursens mål

Övergripande mål
Kursen ger kunskap i vanliga graviditetskomplikationer och hur man handlägger dessa. Därtill ges en bra grund för att värdera förlossningsförloppet och dess variation, samt att kunna detektera avvikelse i förlopp. Rutiner vid komplikationer under graviditet och förlossning ska vara kända. Kunskap om patofysiologi vid fosterasfyxi och intrapartal fosterövervakning, ssk bedömning av CTG-kurvor, och indikationer för intervention förmedlas.

För deltagaren
Varje deltagare ska efter kursen ha en övergripande kunskap om detektion och handläggning av graviditets- och förlossningskomplikationer. Med handledning ska deltagaren sedan kunna ordinerar flera av de presenterade åtgärderna vid avvikande förlopp.

För verksamheten
Då unga läkare tidigt deltar i jouren behövs denna utbildning både för att öka patientsäkerheten och för den enskilde medarbetarens trygghet (arbetsmiljö). Medarbetaren blir också med genomgången utbildning tidigare ”produktiv” i sitt arbete.

För patienten och samhället
Komplikationer under förlossning behöver ofta handlägga snabbt. Med ökad kunskap bland unga medarbetare kan detta ske säkrare och snabbare, vilket gagnar patienten. Insatsen blir också ”kostnadseffektiv” i ett tidigt skede av en lång utbildning, då medarbetaren kan handlägga allt fler frågeställningar självständigt.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen utgår från evidensbaserad medicin och är upplagd med utgångspunkt från fall. I föreläsningsform sammanfattas kunskapsläget inom varje ämne. Grupparbeten med efterföljande redovisning i diskussionsform används för vissa ämnen, t.ex. handläggning av fall med psykosocial bakgrund, tidpunkt för intervention vid värksvaghet och handläggning av hotande fosterasfyxi. Praktisk träning av instrumentell förlossning, skulderdystoci och postpartum blödning ingår. Deltagande i dessa moment samt presentation av eget kliniskt fall utgör grunden för godkänd kurs.

Kringkostnader

Resor, måltider och logi.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Deltagande i kursens moment samt presentation av eget kliniskt fall utgör grunden för godkänd kurs.

100% närvaro.

Kontaktperson

Catharina Karlsson, catharina.karlsson@ki.se
08-517 73795

Kursansvarig

Lennart Nordström, docent, överläkare, Karolinska Institutet / Institutionen för kvinnors och barns hälsa

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.