/
/
/

Koagulation för kliniska kemister

  • Titel: Koagulation för kliniska kemister
  • Startdatum: 2016-05-09
  • Slutdatum: 2016-05-11
  • Målgrupp: Klinisk kemi
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 93.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen vänder sig till läkare som genomgår specialistutbildning i Klinisk kemi och kommer att vara förlagd till Malmö VT-2016. Kursen hölls senast 2012 och behandlar blödningstillstånd samt trombossjukdom och andra områden där koagulationsanalyser används såsom inom intensivvård. Föreläsningar kommer att varvas med fallpresentationer, laborationer och praktiska demonstrationer. Efter kursen ska deltagarna vara väl förtrogna med metoder, mätprinciper och indikationer för analyserna i koagulationssortimentet på Akutsjukhus och Närsjukhuslaboratorier dvs PK(INR), APTT, Antitrombin, Fibrinogen och D-dimer. De ska också ha kännedom om metoder och indikationer för analyser på specialkoagulationslaboratorier för att utreda blödnings- och trombosbenägenhet, samt patientnära koagulationsanalyser och metoder för mätning av effekt av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmande behandling. Föreläsarna kommer från Koagulationsmottagningen i Malmö och från Koagulationsprocessen inom Klinisk kemi i Malmö, som båda tillhör Koagulationscentrum i Malmö.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Klinisk kemi delmål 1–3, 7–9

Kursens mål

Kursens mål är att deltagarna ska erhålla kunskap om:
1. Koagulationssystemet: primär hemostas, plasmakoagulation och fibrinolys.
2. Patofysiologi och mätprinciper samt rekommendationer för användning av metoder vid diagnostik av blödningsrubbningar, trombofili och koagulopati i samband med intensivvård och trauma.
3. Special-, rutin- och patientnära koagulationsanalyser.
4. Översikt av metoder för monitorering av trombocythämmande- och antikoagulerande läkemedel och indikationer för användning av dessa.

Efter kursen ska deltagarna vara väl förtrogna med metoder och indikationer för analyserna i sortimentet på Akutsjukhus och Närsjukhuslaboratorier dvs PK(INR), APTT, Antitrombin, Fibrinogen och D-dimer, samt ha kännedom om mätprinciper och indikationer för analyser på specialkoagulationslaboratorier samt patientnära koagulationsanalyser.

Koagulationssjukdomar innefattar såväl ovanliga blödningstillstånd såsom hemofili och von Willebrandssjukdom, samt trombossjukdom som drabbar ca 1,5% av befolkningen. Dessa tillstånd utredes ofta på specialkoagulationslaboratorium och under denna utbildning kommer mätprinciper och gällande rekommendationer för utredning att belysas.

Andra områden där koagulationsanalyser används är inom intensivvård tex i samband med sepsis och allvarlig blödning. Här används analyser som finns på alla akutsjukhuslaboratorier. Mätprinciper för dessa och även indikationer för helblodsmetoder för koagulationsmätning, sk viskoelastiska metoder kommer att belysas under kursen.

Antikoagulantiaterapi är ett annat stort område, som idag också ca 2% av befolkningen behandlas med för att förebygga förmaksflimmer och venös tromboembolism. Idag monitoreras AVK-behandling med analysen PK(INR), men nu har även andra antikoagulantia introducerats, såsom direkta Xa- och trombinhämmare. Hur man ska mäta effekten av denna behandling och av behandling med trombocythämmande läkemedel, kommer att beröras.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen innefattar en kombination av föreläsningar med fallpresentationer (12 h), laborationer och demonstrationer av metoder (4 h), genomgång av fall (1 h) som deltagarna får före kursstart och utvärdering och examination (1h).

Kursen innehåller en översikt av koagulationssystemet (Kursmål 1). Bland föreläsarna finns representanter från Koagulationsmottagningen som utreder och behandlar patienter med koagulationssjukdomar. Kursdeltagarna får därmed en bild av indikationer för utredning (kursmål 2). Föreläsare från Klinisk kemi, koagulationsprocessen ansvarar för att beskriva sortimentet av koagulationsanalyser inom när- och akutsjukvård, samt inom specialkoagulation (Kursmål 2, 3 och 4).

Detta sammantaget bidrar till att kursdeltagarna kommer att få en bra kunskapsgrund, baserad på senaste kunskapsläget, och med konkreta exempel i form av fallbeskrivningar, laborationer och demonstrationer av metoder.

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

20

Krav för godkänd kurs

100% närvaro under hela kursen samt genomgången kunskapskontroll.

Kontaktperson

Karin Strandberg,
karin.strandberg@skane.se, 040-33 14 33

Kursansvarig

Karin Strandberg, docent, överläkare,
Klinisk kemi, Medicinsk service, Region Skåne.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.