/
/
/

Klinisk tropikmedicin

  • Titel: Klinisk tropikmedicin
  • Startdatum: 2016-04-04
  • Slutdatum: 2016-04-09
  • Målgrupp: Infektionsmedicin
  • Ort: Huddinge
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 107.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Deltagarna förväntas efter kursen kliniskt självständigt kunna handlägga de vanligaste tropikmedicinska frågeställningarna såsom hudbesvär, akut feber inklusive malariadiagnostik, magbesvär och diarré, eosinofiliutredning och malariaprofylax. Denna kunskap är även en förutsättning för att kunna ge kvalificerad resemedicinsk rådgivning.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Infektionsmedicin delmål 2

Kursens mål

Den primära målsättningen är att ge deltagarna kunskaper om diagnostik, profylax och behandling av de vanligaste importerade tropiska sjukdomarna för att sedan självständigt kunna handlägga dessa tillstånd. De tropikmedicinska frågeställningar som framför allt belyses är akut feber med särskild betoning på malaria, magbesvär och diarré, och eosinofiliutredning samt hudbesvär. Deltagarna får även en allmän kunskapsbakgrund vilket möjliggör en rimlighetsbedömning huruvida även andra mer ospecifika symtom kan vara relaterade till en tropisk infektionssjukdom. Denna kunskap om tropiska infektionssjukdomar ökar också möjligheten att ge kvalificerad resemedicinsk rådgivning och förståelsen för utomeuropeiska invandrargruppers hälsoproblem.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 5 dagar och är helt inriktad på delmål 2 i specialistutbildningen för blivande infektionsläkare: Att behärska utredning och behandling av infektioner förvärvade i utlandet och att ha kännedom om det globala infektionspanoramat. Den består av olika utbildningsmoment:

1. Katedrala föreläsningar ( 20 timmar). Under dessa ges grundläggande teoretisk kunskap om de olika sjukdomarna inklusive akut tropikfeber i allmänhet och eosinofiliutredning.

2. Mikroskopering (8 timmar). Under detta moment får studenterna i mindre grupper (14st) under kvalificerad handledning öva sig i malariamikroskopering med målsättning att själva kunna utföra diagnostik under jourtid.

3. Falldiskussioner av fall från kursledningen (8 timmar). Studenterna diskuterar tillsammans med kursledningen i liten grupp (7st) malariaprofylax. malariabehandling och övriga tropikmedicinska patientfall. Detta ger en verklighetsbaserad tillämpning av de teoretisk kunskaperna.

4. Avslutningsvis (3 timmar) kommer deltagarna själva att presentera egna fall som diskusteras i hela gruppen.

Kringkostnader

Deltagarna betalar själva för resor och logi.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

100% närvaro under alla moment av kursen inkluderande aktivt deltagande i falldiskussioner utgör i enlighet med tidigare kurser krav för godkänd utbildning. Dessutom får deltagarna som en självtest mikroskopera okända malariaprov.

Kontaktperson

Urban Hellgren, urban.hellgren@karolinska.se
08-5858 1939 alt. 08-5858 0000

Kursansvarig

Urban Hellgren, överläkare, adjungerad lektor,
Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset (överläkare 80%) samt Enheten för Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Huddinge (adj lektor 20%).

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.