/
/
/

Klaffel, aortasjukdom, GUCH-teori och hjärtauskultation

  • Titel: Klaffel, aortasjukdom, GUCH-teori och hjärtauskultation
  • Startdatum: 2016-10-24
  • Slutdatum: 2016-10-28
  • Målgrupp: Internmedicin, Kardiologi, Thoraxkirurgi
  • Ort: Linköping
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 25.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Diagnostik och handläggning av vuxna med klaffel, aortasjukdom inklusive aneurysm, dissektion och ärftligt stödjevävnadssyndrom som Marfan och Loeys-Dietz, samt GUCH. Kursen byggs upp kring dagliga auskultationsövningar inklusive ekokardiografisk genomgång i grupp. I omedelbar anslutning till auskultationen går gruppen igenom respektive patients ekokardiografi och får på så sätt omedelbar återkoppling till sin auskultation. Gruppövningarna föregås av teoretisk genomgång i föreläsningsform inom respektive område. De dagliga genomgångarna avslutas med falldiskussioner i föreläsningsform. Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att tillägna sig sådan praktisk kunskap som man inte enbart kan läsa sig till i litteraturen utan som kräver direkt patientkontakt.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Thoraxkirurgi delmål 10
Internmedicin delmål 1-4, 6
Kardiologi delmål 4, 6, 8-10, 12

Kursens mål

För blivande kardiologer:
att kunna diagnosticera och handlägga akuta livshotande tillstånd som aortadissektion och akuta klaffkatastrofer med eller utan endokardit fram till operation; diagnostik och handläggning av klaffsjukdomar, endokardit, aortaaneurysm; kunskap om medfödda missbildningar hos vuxna; kunskap om noninvasiva diagnostiska metoder inkl. status.

För blivande internmedicinare:
kunskap om vanliga och viktiga sjukdomar inom internmedicinens grenspecialitet kardiologi liksom noninvasiv diagnostik inkl. status; kunskap om när det är påkallat med remiss till grenspecialisten kardiologen vid klaffsjukdom, aortasjukdom och medfödda missbildningar hos vuxna.

För blivande thoraxkirurger:
kunskap om diagnostik och behandling av patienter med klaffel, endokardit, aortasjukdom och medfödda missbildningar hos vuxna.

För samtliga deltagare:
kunskap i auskultationsteknik för att diagnosticera orsaken till olika blåsljud.

Kursens innehåll och upplägg

Den medicintekniska utvecklingen har varit avsevärd de senaste decennierna inom såväl behandling som diagnostik. Med nya tekniska diagnostiska hjälpmedel riskerar läkarens kunskap i anamnes och status att urholkas, grundläggande verktyg som är nödvändiga för att veta när vidareutredning med mer avancerad teknik är påkallad. Målsättningen med kursen är att deltagarna skall tillägna sig sådan praktisk kunskap som man inte enbart kan läsa sig till i litteraturen utan som kräver direkt patientkontakt. Av den anledningen bygger kursen till stor del på dagliga auskultationsövningar där 4-5 patienter med olika typer eller grader av vitier undersöks i grupp. Varje grupp består av 6 kursdeltagare, de fem gruppövningarna omfattar vardera 45min. I direkt anslutning till auskultationsövningen går gruppen igenom respektive patients ekokardiografiska undersökning. För att underlätta auskultationsövningarna inleds dagen med två 45 minuter långa förberedande föreläsningar om det eller de hjärtfel som ska avhandlas i gruppövningarna. Efter gruppövningarna återsamlas för två lektioner föreläsning varav den ena i form av falldiskussioner.

Kringkostnader

Kostnader för resa till och från kursen, måltider och logi tillkommer för deltagarna.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Deltagande i kursens samtliga moment. 100% närvaro.

Kontaktperson

Mats Broqvist, mats.broqvist@regionostergotland.se
010-103 22 78

Kursansvarig

Mats Broqvist, medicine doktor, överläkare,
Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Landstinget i Östergötland.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.