Katastrofmedicin

  • Titel: Katastrofmedicin
  • Startdatum: 2016-02-02
  • Slutdatum: 2016-02-03
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Internmedicin, Kirurgi
  • Ort: Linköping
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 29.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursens syfte är att förbättra deltagarens förmåga att agera i sin yrkesroll utifrån förutsättningarna som en allvarlig händelse genererar. Kursen innehåller föreläsningar samt individuella och gruppvisa övningar med återkoppling. Deltagaren övas i bedömningen av enskild traumapatient liksom bedömningen av ett större skadepanorama. Simuleringar i table-top-modell är en del av kursen, för att skapa en helhetsbild och sätta ämnet katastrofmedicin i ett sammanhang.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 12, 18
Anestesi och intensivvård delmål 10, 18
Internmedicin delmål 10, 18
Akutsjukvård delmål 1, 2, 9, 10, 17

Kursens mål

Följande kursmål beskriver vad deltagaren ska ha kunskap om efter avslutad kurs:

1. Identifiering och behandling av traumapatienten utifrån A-E-principerna.
2. Prioritering av medicinska åtgärder och angelägenhetsgrad utifrån en masskadesituation.
3. Sjukvårdens organisation och ledning vid allvarlig händelse.
4. Ledning av prehospitala sjukvårdsinsatser och sjukvårdsgruppens roll i ett skadeområde.
5. Lagstiftning och samverkande myndigheters ansvarsområden vid prehospitala sjukvårdsinsatser.

Kursens innehåll och upplägg

Följande utbildningsmetoder kommer användas för att uppnå nämnda kursmål:

1. Föreläsningar och individuella och gruppvisa övningar.
2. Workshop utifrån en simulerad händelse med frågeforum och återkoppling.
3. Föreläsning och table-top-övning med simulerad händelse.
4. Föreläsning och table-top-övning med deltagare i ledningsbefattning.
5. Föreläsning och table-top-övning med simulerad händelse.

Skriftlig examination med flervalsalternativ. Gruppmoment ca 3 timmar. Föreläsningstid inklusive examination ca 7 tim. Praktisk övning/simulering ca 6 tim.

Kringkostnader

Resa och logi tillkommer. Fika och lunch ingår.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

100% fysisk närvaro under kursen. Examination: Bedömning av praktiskt agerande under övningar och teoretisk examen.

Kontaktperson

Linda Hultberg, linda.hultberg@regionostergotland.se
Tel: 010-1033078

Kursansvarig

Tore Vikström, MD, PhD, professor,
Katastrofmedicinskt Centrum / Linköpings Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.