/
/
/

Intensivvård av extremt underburna barn

  • Titel: Intensivvård av extremt underburna barn
  • Startdatum: 2016-01-11
  • Slutdatum: 2016-01-15
  • Målgrupp: Neonatologi
  • Ort: Uppsala
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 86.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Extrem underburenhet är associerat med hög mortalitet såväl som morbiditet och medför risk för livslånga negativa konsekvenser för överlevande. Omhändertagande vid extrem underburenhet ställer krav på högkompetent specialiserad intensivvård dygnet runt. Kursens syfte är att ge kursdeltagarna kunskap i initialt omhändertagande och hantering av akuta komplikationer. Ge kunskap avseende tillgängliga ventilationsstrategier. Genomgång av nutrition och vätsketerapi samt cirkulationsstödjande behandling. Ge kännedom om diagnostiska möjligheter, monitorering av såväl vitala parametrar som neurologisk funktion. Ge grundläggande kunskap om användande av medicinteknisk utrustning samt säkert genomförande av transporter. Ge kännedom om omvårdnadsaspekter inklusive föräldramedverkan. Diskutera etiska ställningstaganden. Undervisning är i möjligaste mån interaktiv med falldiskussioner och diskussion av frågeställningar som deltagarna på förhand förberett.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Neonatologi delmål 5–12

Kursens mål

Efter genomförd kurs förväntas du som deltagare:

• Ha god kännedom om primärt omhändertagande samt hantering av akuta komplikationer vid extrem underburenhet.

• Ha god kännedom om tillgänglig ventilationsbehandling samt olika metoders för och nackdelar.

• Självständigt kunna handlägga initial vätsketerapi och nutrition inkluderande farmakologisk behandling samt vara väl medveten om risker med terapi.

• Ha god kännedom om cirkulationsfysiologi och omställningsproblem vid extrem underburenhet.

• Självständigt kunna bedöma behov och tolkning av tillgänglig radiologisk och laboratoriediagnostik.

• Ha god kännedom om neuroprotektiva strategier och cerebral monitorering.

• Ha god kännedom om förekommande infektioner hos extremt underburna samt tillgängliga förebyggande åtgärder.

• Ha god kännedom om förlossningsplanering och optimering inför hotande förtidsbörd.

• Ha kunskap om uppföljningsrutiner och möjligheter till prognosbedömning.

• Ha god kännedom om de vanligaste etiska frågeställningarna associerade till vård av extremt underburna barn.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap i den intensivvård som krävs vid omhändertagande av barn som föds extremt prematurt. Kursen innehåller såväl föreläsningar och gruppdiskussioner som praktiska övningar. Kursdeltagarna får genomgång och praktisk övning i initialt omhändertagande och akuta situationer. Vidare ges praktisk träning bedömning i av radiologisk diagnostik samt i nutritions och vätsketerapi.

Alla kursmoment innehåller föreläsningar och gruppdiskussioner samt interaktiva fallgenomgångar. Fallbaserad praktisk scenarioträning ingår i kursmål avseende primärt omhändertagande och hantering av akuta situationer. Interaktiva praktiska moment ingår i kursmålen vätsketerapi, nutrition, medikamentell terapi samt tolkning av laboratoriediagnostik och radiologi.

Kringkostnader

Deltagarna står själva för resa och hotellkostnader. Lunch och kaffe/te ingår.

Antal deltagare

25

Krav för godkänd kurs

100% närvaro och aktivt deltagande i diskussioner. Förberedelse falldiskussioner före kursen. Deltagande i samtliga praktiska övningar. Kunskapskontroll ingår som en fortlöpande del i uppföljningen under kursen.

Kontaktperson

Mattias Kjellberg,
mattias.kjellberg@akademiska.se, 018-611 22 28

Kursansvarig

Lena Hellström-Westas, professor, överläkare
Uppsala Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.