/
/
/

Infektioner hos immunsupprimerade

  • Titel: Infektioner hos immunsupprimerade
  • Startdatum: 2016-09-26
  • Slutdatum: 2016-09-29
  • Målgrupp: Hematologi, Infektionsmedicin
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 108.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Infektioner hos immunsupprimerade patienter blir allt vanligare genom landvinningar inom reumatologi, hematologi och transplantation. Dessa patienter löper risk att drabbas av allvarliga infektioner, ibland med atypiskt förlopp. Målet med denna kurs är att deltagarna skall få kunskap om basal immunologi genom översiktliga föreläsningar, samt fördjupade kunskaper, genom föreläsningar och seminarier, i symtom, diagnostik och handläggning av infektioner hos patienter med neutropeni, reumatologiska sjukdomar samt för patienter som genomgått organ- eller stamcellstransplantation.

Turordning

Rak turordning

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Hematologi delmål 5

Infektionsmedicin delmål 7

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att ha en översiktlig kunskap om immunsystemet samt omfattande kunskaper om symtombild, diagnostiska principer och handläggning av de vanligaste infektionerna som kan uppstå hos patienter med neutropeni till följd av hematologisk sjukdom, hos patienter som genomgått organ- och stamcellstransplantation och hos patienter med reumatologiska sjukdomar.

Kursens innehåll och upplägg

Utbildningsmetoden som kommer användas genomgående under hela kursen är föreläsningar följt av seminarier med falldiskussioner i smågrupper.

Dag 1 innehåller föreläsningar om immunsystemet och hur det påverkas av läkemedel som används vid hematologiska tillstånd, efter transplantation och vid behandling av reumatiska tillstånd (8 timmar).

Dag 2 innehåller föreläsningar om bakterie- och svampinfektioner vid neutropeni (4 timmar), följt av seminarie i smågrupper med falldiskussioner som berör de frågeställningar som tagits upp på förmiddagen (4 timmar).

Dag 3 innehåller föreläsning om infektioner efter organtransplantation, samt virusinfektioner hos gravt immunsupprimerade patienter (4 timmar). På eftermiddagen är det falldiskussioner i helgrupp med fall som deltagarna själv skickat in i förväg och själva presenterar (4 timmar).

Dag 4 innehåller föreläsning om infektioner relaterade till centrala infarter (CVK, SVP) samt en föreläsning om handhavande av patienter med risk för reaktivering av TBC i samband med immunsuppression (2 timmar). Dagen avslutas med seminarie i smågrupper med falldiskussioner med inriktning på organ- och stamcellstransplanterade (4 timmar).

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

100% närvaro på föreläsningar och aktivt deltagande i alla seminarier.

Kontaktperson

Malin Ackefors,
malin.ackefors@karolinska.se, 0766-31 77 59

Kursansvarig

Malin Ackefors, Ola Blennow, överläkare,
Infektionskliniken, Karolinska Universitetsjukhuset.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.