/
/
/

Grundläggande immunologi och immunologiska sjukdomsmekanismer för blivande reumatologer

  • Titel: Grundläggande immunologi och immunologiska sjukdomsmekanismer för blivande reumatologer
  • Startdatum: 2016-04-18
  • Slutdatum: 2016-04-22
  • Målgrupp: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Reumatologi
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 112.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Ökade kunskaper om de immunologiska mekanismer som medför sjukdomssymptom vid olika reumatiska sjukdomar utgör grunden för utveckling av moderna anti-reumatiska läkemedel. För att kunna använda dessa läkemedel på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt krävs därför goda immunologikunskaper hos reumatologer. Denna kurs som vänder sig till blivande reumatologer ger kunskap om såväl grundläggande immunologi som sjukdomsframkallande mekanismer och immunologisk diagnostik vid reumatiska sjukdomar samt de teoretiska grunderna för biologiska läkemedels verkningsmekanismer.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin delmål 1

Reumatologi delmål 6, 8

Kursens mål

Utvecklingen av de nya, mycket effektiva antireumatiska läkemedlen har utgått från ökad kunskap om de bakomliggande immunologiska störningarna vid reumatiska sjukdomar såsom vid folksjukdomen reumatoid artrit. För att kunna använda dessa moderna, biologiska läkemedel på ett patientsäkert och resurseffektivt sätt måste dagens reumatologer ha mycket goda kunskaper inom ämnesområdet immunologi. Dessutom krävs goda immunologikunskaper för att korrekt kunna utföra och tolka immunologisk diagnostik av sjukdomarna. Kursmålen är att ge en uppdaterad utbildning i immunologi för att öka förståelsen för de immunologiska och inflammatoriska processerna vid reumatisk sjukdom samt att kunna handlägga immunologisk diagnostik. Denna kurs svarar mot delmål 8 och 6 för specialiteten Reumatologi.

De övergripande utbildningsmålen är att ge kunskaper som medför:
1) Förståelse för immunologiska sjukdomsmekanismer vid reumatiska sjukdomar.
2) Rationell och säker användning av anti-reumatiska läkemedel såsom moderna biologiska läkemedel genom kunskap om var i sjukdomsprocessen dessa läkemedel verkar.
3) Förståelse för grunderna för utveckling av nya läkemedel.

Målen för deltagaren:
Ökad kunskap om sjukdomsframkallande immunologiska mekanismer, större insikt i moderna anti-reumatiska läkemedels verkningsmekanismer och biverkningar. Ökad förmåga att kunna förmedla kunskap om sjukdomarna och deras behandling till patienter och övrig vårdpersonal.

Målen för verksamheten:
Säker och rationell användning av anti-reumatiska läkemedel. Ökad patientsäkerhet. För patient och samhället: Bättre information om sjukdomsmekanismer, läkemedelseffekter och biverkningar. Ökad patientsäkerhet.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen bygger på föreläsningar följda av gruppdiskussioner kring relevanta vetenskapliga artiklar som belyser de basala mekanismerna ut ett kliniskt perspektiv, och där deltagarna förväntas förbereda sig genom att läsa artiklarna samt aktivt delta i analys och diskussion av artiklarna. De två kursledarna är närvarande som "side-kicks" under hela kursen och ger t.ex. genom internetuppkoppling momentan information och uppdaterade svar på de frågor som kommer upp under diskussioner i samband med föreläsningarna. Detta system har använts på andra liknande kurser och har varit mycket uppskattat.

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro.

Kontaktperson

Tao Jin,
tao.jin@rheuma.gu.se, 031-342 97 10

Kursansvarig

Tao Jin, docent,
Esbjörn Telemo, professor,
Reumatologi/Sahlgrenska Universitetsjukhus.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.