/
/
/

Geriatrisk farmakoterapi

  • Titel: Geriatrisk farmakoterapi
  • Startdatum: 2016-04-25
  • Slutdatum: 2016-04-29
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin, Klinisk farmakologi
  • Ort: Solna
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 44.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Äldre behandlas i dag ofta med många läkemedel samtidigt på grund av en betydande samsjuklighet. Emellertid finns ett problem med att läkemedelsterapin inte utvärderas och omprövas i tillräckligt hög grad. Polyfarmaci med upp till 15-20 olika läkemedel är inte ovanligt i särskilda boenden och det finns risk för överbehandling, interaktioner och allvarliga biverkningar. Sådana läkemedelsrelaterade problem är vanlig orsak till att äldre läggs in akut på sjukhus. Inte sällan tolkas biverkningar som yttringar av en nytillkommen sjukdom och ett nytt medel sätts in vilket leder till en ”behandlingskaskad”. Det är viktigt att kritiskt granska vilken evidens det finns för god läkemedelseffekt och säker behandling för de allra äldsta. Det finns därför ett stort behov av att ST-läkares kompetens om läkemedelsbehandling av äldre stärks för att göra läkemedelsbehandlingen av de äldre mer rationell och säker.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 17, 19, 20
Geriatrik delmål 5, 19, 20
Klinisk farmakologi delmål 1, 2, 7, 11
Allmänmedicin delmål 8, 19, 20

Kursens mål

Kursen ska ge ökade färdigheter i kritisk läkemedelsvärdering och evidensbaserad läkemedelsanvändning, så att ST-läkaren ska kunna värdera information om, nytta, risker och kostnader för läkemedel och andra behandlingar. Deltagarna ska få ökad kompetens i att behandla äldre med läkemedel. Speciellt betonas nödvändigheten med att kritiskt granska indikationer, evidens för behandlingseffekt och biverkningar hos de äldsta och speciellt att ständigt utvärdera och ompröva pågående terapi.

Kursens innehåll och upplägg

Webbaserade patientfall om läkemedelsproblem planeras för deltagarna innan kursstart. Dessa fall ska studeras och lösas innan kursstart. Föreläsningar, insändande av egna fallbeskrivningar via ping-pong, diskussion av fall på föreläsningar och grupparbeten. Kritisk granskning av resultat från klinisk prövning planeras också på grupparbete (2 timmar). Närvaro krävs vid samtliga moment med få undantag. Redovisning av grupparbeten (2 timmar) kombinerat med kortare tentamen (1 timme) fungerar som examination.

Exempel på kursens innehåll: kritisk läkemedelvärdering (inkuderande evidence based medicine 2 timmar), läkemedelskonsumtion (läkemedelsstatistik äldre, en timme), polyfarmaci och läkemedelrelaterade problem inklusive biverkningar (också rapportering) interaktioner (3 timmar), farmakokinetik/farmakodynamik hos äldre (en timme), läkemedel och njurfunktion (2 timmar), ställningstagande till indikation, insättning och ständig omprövning av effekter och biverkningar (2 timmar), behandling av diabetes äldre (2 timmar) begreppen primär- och sekundärprevention och diskussion om individens bakgrundsrisk (2 timmar).

Kringkostnader

Resa, hotell och måltider för deltagare inkluderas ej.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

Insändande ev egna fall via ping-pong och redovisning av grupparbeten om fallen under kursen samt kortare skriftlig/muntlig examination. 100 % närvaro.

Kontaktperson

Sigurd Vitols, sigurd.vitols@ki.se
08-412 32 91

Kursansvarig

Sigurd Vitols, adjungerad professor i klinisk farmakologi, specialistläkare, medicinskt sakkunnig SBU,
Karolinska Institutet / Institutionen för medicin, Solna.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.