/
/
/

Gastrointestinal radiologi

  • Titel: Gastrointestinal radiologi
  • Startdatum: 2016-03-14
  • Slutdatum: 2016-03-17
  • Målgrupp: Bild- och funktionsmedicin
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 88.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen ger fördjupade kunskaper inom gastroradiologi med tonvikt på parenkymorganen i buken, rektum, tunntarm samt i viss mån colon. Metoder som berörs är DT, MRT och PET/DT. Ultraljud berörs endast i mindre grad. Kursen tränar förmågan att rekommendera rätt diagnostisk teknik, hur undersökningar genomförs och granskas för att få fram rätt diagnostik och träning i differentialdiagnostik. Rätt val av undersökningsmetod leder till tidig diagnostik och möjlighet att välja rätt terapi och därigenom spara patienten obehag och samhället kostnader för onödiga och tidsödande behandlingar respektive utredningar.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Bild- och funktionsmedicin delmål 1-3, 5, 8, 14

Kursens mål

Att tillägna sig relevant kunskap inom kursens område för att kunna arbeta som allmän radiolog och som radiolog med mer inriktning inom gastrointestinal radiologi.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen består av

a) förstudier av utlämnade artiklar,
b) deltagande i kursdagarna som har både föreläsningar och granskning av interaktiva fall på för radiologin speciella arbetsstationer,
c) kursen använder sig av Lunds Universitets läroplattform LUVIT.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Fallpresentation, 100% deltagande i kursen samt godkänd skriftlig tentamen.

Kontaktperson

Eva Prahl, eva.prahl@med.lu.se
040-338 860

Kursansvarig

Peter Leander, docent, överläkare, Regionöverläkare i Bild- och funktionsmedicin Region Skåne,
Skånes Universitetssjukvård, Lunds Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.