/
/
/

Familjeplanering och abort

  • Titel: Familjeplanering och abort
  • Startdatum: 2016-02-15
  • Slutdatum: 2016-02-18
  • Målgrupp: Obstetrik och gynekologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 59.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

En genomgång av begreppet reproduktiv och sexuell hälsa ur ett historiskt, globalt och aktuellt perspektiv. Organisation och lagstiftning vad gäller abort- och familjeplaneringsverksamhet. Genomgång av alla tillgängliga preventivmetoder, deras fördelar, risker, biverkningar och rekommenderad användning.
Preventivmedelsrådgivning till kvinnor med medicinska problem, i olika livsfaser eller till kvinnor med andra speciella behov. Verksamhet vid ungdomsmottagning. STD, inklusive HIV/aids och preventivmedel. Träning i insättning och uttag av intrauterina inlägg och p-stavar. Abortrådgivning, abortmetoder och omhändertagande före och efter abort. Preventivmedel efter abort. Gynekologens roll i preventivmedelsrådgivning. Etiska frågor kring abort och preventivmedel.
Kristina Gemzell-Danielsson är chef för WHO-centrum för klinisk reproduktionsforskning vid Divisionen för kvinnors hälsa, KS, och har sedan länge bedrivit internationellt uppmärksammad forskning inom bland annat området medicinsk abort och postcoital antikonception.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Obstetrik och gynekologi delmål 4

Kursens mål

Övergripande mål

Kursen ger kunskap om:
Organisation och lagstiftning kring abort och preventivmedel
Genomgång av alla tillgängliga preventivmedel
Preventivmedelsrådgivning vid interkurrenta sjukdomar
Träning i insättning och uttag av intrauterina inlägg och p-stavar
Abortrådgivning
Abortmetoder
Preventivmedel efter abort
Gynekologens roll i preventivmedelsrådgivningen
Etiska frågor kring abort och preventivmedel.

För deltagaren
Varje deltagare ska erhålla den kunskap som beskrivs ovan och med denna som grund diskutera och lösa fall som presenteras under kursen. Man ska själv kunna sätta in och ta ut intrauterina inlägg och p-stavar.

För verksamheten
Abortförebyggande verksamhet har stora personliga och samhällsekonomiska vinster. Val av abortmetod, omhändertagande och organisation påverkar också den enskilda klinikens ekonomi.

För patienten och samhället
Adekvat preventivmedelsrådgivning eller STD rådgivning samt omhändertagande och utförande vid en eventuell abort har största betydelse för kvinnors hälsa. Abortförebyggande och infektionsförebyggande verksamhet har stora samhällsekonomiska vinster.

Kursens innehåll och upplägg

Pedagogisk metod
Föreläsningar, grupparbeten. falldiskussioner, praktiska övningar, patientdemonstrationer.

Utbildningsmaterial
Varje deltagare erhåller en kursmapp. Till föreläsningarna utdelas åhörarkopior. Mappen innehåller relevanta artiklar som vetenskapliga tidsskrifter, Läkartidningen eller diskussionsinlägg. Relevanta lagtexter. Material som underlag till falldiskussion.

Rekommenderade förberedelser
Alla uppmanas att ta med minst en fallbeskrivning, litteraturgenomgång, relevant avsnitt i läkemedelsboken samt aktuella ARG-rapporter rekommenderas.

Globalt o historiskt perspektiv 45 min
Hormonella metoder 3 h
Intrauterinantikonception 1.5 h
Akutpreventivmedel 1.5h
Biverkningar och interkurrenta tillstånd 3h
Abort 2h
Etikteflektion 2h
Fertilitet SZtI 1h
Grupparbete 2h
Falldiskussioner och presentationer 3h
Antikonception och unga 1h

Kringkostnader

Resa, logi och lunch.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Kunskapskontroll görs i form av fallpresentationer och genomgångar. Kontroll av praktisk färdighet efter träning av insättning och uttag av p-stavar. Återkoppling sker direkt till deltagarens kursevaluering. Meddelas föreläsarna. Återkoppling sker efter falldiskussioner samt direkt vid diskussion av etiska frågor. 100% närvaro och därtill tillfredsställande kunskaper vid praktiskt prov samt falldiskussioner.

Kontaktperson

Catharina Karlsson, catharina.karlsson@ki.se
08-517 73795

Kursansvarig

Kristina Gemzell Danielsson, professor, överläkare,
Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.