/
/
/

Evidensbaserad Medicin

  • Titel: Evidensbaserad Medicin
  • Startdatum: 2016-04-25
  • Slutdatum: 2016-04-29
  • Målgrupp: Oavsett specialitet, Akutsjukvård, Allergologi, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Arbets- och miljömedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, Barnkardiologi, Barnonkologi, Bild- och funktionsmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Gynekologisk onkologi, Handkirurgi, Hematologi, Hud- och könssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk farmakologi, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk neurofysiologi, Klinisk patologi, Kärlkirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neonatologi, Neurokirurgi, Neurologi, Neuroradiologi, Nuklearmedicin, Obstetrik och gynekologi, Onkologi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin, Reumatologi, Rättsmedicin, Rättspsykiatri, Röst- och talrubbningar, Smärtlindring, Socialmedicin, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 8.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

EBM har under senare år utvecklats till att bli ett kraftfullt instrument för att genom systematisk insamling, granskning och användning av vetenskaplig information förbättra det kliniska beslutsfattandet inom sjukvården. Kursen omfattar en allmän information och bakgrund till EBM, demonstration av onlinedatabaser, strategier för informationssökning och applikation till vården. Kursen är anpassad för att vara patientcentrerad, deltagarcentrerad och interaktiv. Behovet att arbeta evidensbaserat är mycket stort för att kunna praktisera en säkrare, bättre och mera kostnadseffektiv sjukvård. Såväl SBU, Socialstyrelsen som Sveriges Kommuner och Landsting har i flera år aktivt verkat för en ökad användning av EBM.

Det har emellertid varit svårt att få ett tydligt genomslag av EBM i det praktiska sjukvårdsarbetet bl.a. på grund av bristande kunskaper om EBM-processen och kunskaper om hur EBM-resurser optimalt kan utnyttjas. Behovet av EBM-utbildning är mycket stort på alla nivåer och tidigare kurser har varit mycket översökta. Deltagarna får undervisning i studiedesign, statistiska metoder, informationssökning via medicinska databaser och hur vetenskapligt framtagen information tolkas. Deltagarna får lära sig metodiken för att arbeta evidensbaserat:

1) Formulera en fråga
2) Informationssökning
3) Kritisk granskning
4) Applikation till enskilda patienter.

Deltagarna genomför ett egenarbete då de tar fram evidensen och hur denna kan appliceras kliniskt.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Inom alla specialiteter:
Delmål 19: Att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt.
Delmål 20: Att ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete.

OBS: Viss avvikelse för specialiteterna Kärlkirurgi, Socialmedicin samt Akutsjukvård.

Kursens mål

Övergripande mål:
Att självständigt kunna praktisera EBM i den kliniska vardagen.

För deltagaren:
Kunskaper om att kunna ställa en adekvat formulerad fråga, informationsgranska, kritiskt värdera informationen och applicera resultatet.

För verksamheten:
Att kunna ge en uppdaterad vård som vilar på vetenskaplig grund.

För patienten och samhället:
Förbättrad vård.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen syftar till att medvetandegöra deltagarna till ett medicinskt och vetenskapligt syn- och förhållningssätt i den kliniska vardagen utgående från den enskilda patienten. Kursdeltagarna kommer att introduceras till EBM i form av föreläsningar för att få baskunskaper och lära sig om hur frågor formuleras, tolkas och värderas.

Diskussion och föreläsningar kommer även hållas i grundläggande epidemiologi och studiedesign (10 h).

Bibliotekarier kommer i föreläsningsform och genom gruppövningar/seminarier presentera olika datoriserade informationssystem och databaser (5 h).

I mindre grupper diskuteras fram hur man formulerar en adekvat fråga. Under handledning kommer deltagarna dagligen jobba vidare med sina EBM och även i grupp kritiskt granska varandras sökmetoder (10 h).

För att deltagarna ska förstå att kritiskt granska artiklar som de söker fram så ingår även utbildningsmomentet där man diskuterar artiklar i mindre grupper med handledning (3h).

Slutligen kommer deltagarna själva att värdera och tillämpa sina resultat. Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens sker genom redovisning av egen EBM-fråga samt opponering (3 h).

Pedagogisk metod: Föreläsningar, demonstrationer, egenarbete och grupparbete (se ovan).

Utbildningsmaterial: Presentionsmaterial, artiklar, kursbok.
Rekommenderade förberedelser: Deltagarna förbereder själva en EBM-fråga.
Diagnostiskt prov: Förkunskaperna och attityderna till EBM testas.

Kringkostnader

Resor till kursorten, eventuellt boende samt lunch betalar deltagaren själv.

Antal deltagare

20

Krav för godkänd kurs

Deltagande hela kursen. Godkänt egenarbete (strukturerat abstrakt på egen frågeställning). 100% närvaro.

Kontaktperson

Chatrin Lindahl, chatrin.lindahl@karolinska.se
08-5177 99 10

Kursansvarig

Catharina Ihre Lundgren, medicine doktor, överläkare,
Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK).

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.