/
/
/

Epilepsi hos barn och vuxna

  • Titel: Epilepsi hos barn och vuxna
  • Startdatum: 2016-09-19
  • Slutdatum: 2016-09-23
  • Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Klinisk neurofysiologi, Neurokirurgi, Neurologi, Rehabiliteringsmedicin
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 21.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen ska ge specialistkunskap om diagnostik och behandling av epilepsi. Den fokuserar på klassifikation, anfallssemiologi och epidemiologi; utredning och differential diagnostik; terapival; svårbehandlad epilepsi samt sociala aspekter. Kursen är interaktiv och omfattar föreläsningar, fallseminarier inkl. videodemonstrationer och diskussioner.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsmedicin delmål 5
Barn- och ungdomsneurologi med rehabilitering delmål 5
Neurologi delmål 2
Neurokirurgi delmål 1, 8
Klinisk neurofysiologi delmål 2, 7, 8, 10
Rehabiliteringsmedicin delmål 8

Kursens mål

Den enskilde kursdeltagaren skall efter kursen ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper för att självständigt göra diagnostiska och differentialdiagnostiska överväganden vid nydebuterad epilepsi, utreda patienter och bedöma relevansen av utredningsfynd. Vidare skall kursdeltagaren ha god kännedom om den terapeutiska arsenalen och skall kunna behandla patienter med adekvata läkemedelsval och uppföljning av effekt och biverkningar. Kursdeltagaren skall ha insikt i problemen kring komorbiditet och behovet av multidisciplinärt omhändertagande. Vidare skall kursdeltagaren ha kännedom om vilka ytterligare utrednings- och behandlingsmöjligheter som finns vid svårbehandlad epilepsi och när det är relevant att överväga dessa.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen består i föreläsningar, tematiska föreläsningar med flera föreläsningar, fallseminarier inklusive videofilmsvisning med tillhörande EEG-material, gruppdiskussioner om utredning och terapival samt förevisning av internetbaserade dokument som framöver kan vara till hjälp och stöd för vidare utredning, behandling eller remittering. Totalt 4,25 timmar till fallseminarie och gruppdiskussion; 20 timmar föreläsningar och temaföreläsningar med interaktiva frågesessioner; tentamen 45 min; genomgång av tentamen, utvärdering och återkoppling 1 timme.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Deltagit på ett tillfredställande sätt majoriteten av kurstiden samt godkänd skriftlig examen.

100% närvaro.

Kontaktperson

Maria Strandberg, maria.strandberg@med.lu.se
046-172 741

Kursansvarig

Olof Rask, överläkare barnneurologi,
Region Skåne.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.