/
/
/

Effektiv och säker läkemedelsbehandling

  • Titel: Effektiv och säker läkemedelsbehandling
  • Startdatum: 2016-10-10
  • Slutdatum: 2016-10-14
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Geriatrik, Infektionsmedicin, Internmedicin, Klinisk farmakologi, Medicinska njursjukdomar, Neurologi, Psykiatri
  • Ort: Uppsala
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 33.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att repetera och fördjupa blivande specialistläkares kunskaper om läkemedel i enlighet med nya krav i Socialstyrelsens ST-föreskrifter som gäller från och med 2015-05-01. Kursen ska ge praktiska kunskaper och färdigheter för att uppnå effektiv och patientsäker läkemedelsbehandling. Medicolegala aspekter såsom t ex läkemedelsgenomgång, biverkningsrapportering, off-label, generiskt utbyte behandlas.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 7, 9, 11, 12, 18–20

Psykiatri delmål 4, 6, 18–20

Allmänmedicin delmål 4, 18–20

Neurologi delmål 2, 18–20

Medicinska njursjukdomar delmål 5, 6, 18–20

Infektionsmedicin delmål 12, 15, 18–20

Klinisk farmakologi delmål 1, 2, 4–7, 9, 10, 14–16, 18–20

Kursens mål

Det övergripande målet är att främja kunskap om läkemedels egenskaper för bedömning av patienters individuella förutsättningar vid läkemedelsordination, val av behandling, patientnytta och uppföljning av läkemedelsbehandlingen. Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att ha kunskap om olika verktyg och beslutsstöd vid läkemedelsbehandling, ha tränat på att tillämpa läkemedelsinformation som stöd för beslut vid in- och utsättning och individualisering av behandlingen. Kursen kommer att belysa hur läkemedelskunskaper tillämpas i klinisk vardag inom några olika kliniska specialistområden och du får tillfälle att träna på att resonera kring kliniska läkemedelsrelaterade problemställningar utifrån patientfall. Handläggning av biverkningar och interaktioner och läkemedelsbehandling av äldre, barn, patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion, eller annan samsjuklighet kommer att diskuteras. Vissa medicolegala aspekter vid läkemedelsbehandling kommer också att beröras. Kursen behandlar de allmänna målen om läkemedel för ST-läkare inom läkemedelsintensiva specialiteter inklusive klinisk farmakologi.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är upplagd på följande sätt: Inläsningstid för individuell repetition genom bland annat e-utbildningsmaterial och annat förberedande arbete. Fördjupningsföreläsningar ges inom olika teman (ca 15 timmar) och handledda gruppövningar, gruppdiskussion och -redovisningar (ca 25 timmar). Deltagare ska förbereda och ta med egna patientfall utifrån egen klinisk vardag.

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro och godkänd examination.

Kontaktperson

Charlotte Asker-Hagelberg,
charlotte.asker-hagelberg@mpa.se, 072-202 77 81

Kursansvarig

Charlotte Asker-Hagelberg, docent i klinisk farmakologi, verksamhetsstrateg,
Läkemedelsverket.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.