Dialysbehandling

  • Titel: Dialysbehandling
  • Startdatum: 2016-10-03
  • Slutdatum: 2016-10-07
  • Målgrupp: Medicinska njursjukdomar
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj
  • Kursnummer: 74.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen avser att ge en aktuell helhetsbild av den kliniska handläggningen av dialyspatienter som är en central del av njursjukvården. Kursdeltagarna förväntas tillägna sig en god grund för praktiskt, kliniskt omhändertagande av dialyspatienter. Ökad kunskap om praktiskt utförande och komplikationer bör leda till förbättrat omhändertagande, bättre långtidsresultat och mer kostnadseffektiv behandling än vad som är fallet idag. Kursen täcker in de viktigaste kliniska aspekterna inom ämnesområdet och svarar mot kurskraven för delmål 7 och 8 enligt målbeskrivning för ST i medicinska njursjukdomar.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Medicinska njursjukdomar delmål 7, 8

Kursens mål

Adekvat omhändertagande av dialyspatienter är av yttersta vikt inom njursjukvården. Kunskapsområdet växer kontinuerligt och utbildningsbehovet är mycket stort. Ökad kunskap om praktiskt utförande och komplikationer bör leda till förbättrat omhändertagande, bättre långtidsresultat och mer kostnadseffektiv behandling än idag. Kursen behandlar de viktigaste kliniska aspekterna inom ämnesområdet. Kursen omfattar olika typer av dialysbehandling (hemodialys, peritonealdialys, hemofiltration), såväl institutionell som i hemmet. Kursen omfattar även andra extrakorporeala behandlingar såsom plasmaferes och immunoadsorption. Problemområden som diskuteras är tekniska aspekter på dialysbehandling, dialysaccess, ordination av dialys, komplikationer liksom kvalitetsaspekter. Handläggning av patientgrupper med komplicerande medicinska tillstånd och med olika dialyskomplikationer diskuteras i seminarieform.

Kursens innehåll och upplägg

I kursen behandlas följande problemområden: När bör dialysbehandling inledas? Val av dialysform. Kvalitetsaspekter på dialys. Nutrition vid dialys. Hur bestämmer man torrvikten vid dialys? Peritoneums fysiologi och peritoneal transport. PD-katetrar och operation. PD-lösningar, adekvat PD och APD. Kateteringångsinfektioner och peritonit. Andra komplikationer vid PD. Dialysaccess vid HD. Adekvat dialys vid hemodialys, dialyskinetik. Dialysmembraner, hemofiltration och HDF. Antikoagulation vid hemodialys. Komplikationer vid hemodialys. Hemhemodialys. Den komplicerade dialyspatienten. Komplikationer på kort och lång sikt. Att avsluta dialysbehandling. Dialysbehandling i intensivvården. Indikationer, utförande och ordination av plasmaferes och immunoadsorption. Extrakorporal behandling vid intoxikationer.

Kursen omfattar föreläsningar, falldiskussioner och gruppseminarier. Muntlig examination i form av diskussion om klinisk handläggning av typfall som speglar kursinnehållet.

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro. Deltagit på tillfredställande sätt och godkänd slutlig examination. Examination av inhämtade kunskaper och vid falldiskussioner vid slutet av kursen.

Kontaktperson

Ulla Nordström,
ulla.nordstrom@ki.se, 070-091 52 95

Kursansvarig

Peter Bárány, docent, överläkare,
CLINTEC, Karolinska Institutet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.