/
/
/

Demenssjukdomar och äldrepsykiatri

  • Titel: Demenssjukdomar och äldrepsykiatri
  • Startdatum: 2016-10-10
  • Slutdatum: 2016-10-14
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Geriatrik, Neurologi, Psykiatri
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 45.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Demenssjukdomar oberoende av ålder är ett av samhällets största medicinska, psykosociala och ekonomiska problemområden. Varje år beräknas ca 25 000 individer insjukna i demens och det totala antalet demenssjuka i Sverige är ca 150 000. 10 - 15 % av alla äldre har en affektiv sjukdom, ofta i kombination med somatisk sjukdom. Utöver demenssjukdomarna är övrig psykisk ohälsa hos äldre ett stort samhällsproblem, särskilt depression och ångest. Ofta förväxlas affektiv sjukdom och demenssjukdom. Annan psykisk ohälsa som ångestsjukdom, sömnsvårigheter, förvirringstillstånd och psykossjukdom är också vanligt hos äldre, men ofta förbisett och felbehandlat.

Åldrandet innebär generellt ökad känslighet för läkemedel, såväl psykofarmaka som annan farmakologisk behandling. Polyfarmaci och komplikationer till detta är ett viktigt område i utbildning av alla kliniskt verksamma läkare. Kursen tar upp samtliga dessa områden med inriktning i första hand på praktisk utredning och behandling av ovannämnda tillstånd. Syftet är att ge grundläggande kunskap och underlätta handläggning av dessa sjukdomar.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Geriatrik delmål 1–5
Psykiatri delmål 1, 2, 7, 9, 11
Neurologi delmål 3, 7
Allmänmedicin delmål 3, 4, 8

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare:

1) Känna igen symtom och sjukhistoria som indikerar kognitiv svikt hos vuxna eller psykisk ohälsa hos äldre, t ex demenssjukdom, depression eller annan psykisk sjukdom;
2) Ha kunskap om vilka utredningar som bör göras för att underlätta diagnos samt kunna tolka resultatet av dessa;
3) Kunna lägga upp en lämplig behandlingsstrategi för patienter med demenssjukdom och andra äldrepsykiatriska tillstånd.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen ges i form av föreläsningar, film- och patientvideos, fallbaserad undervisning i grupp samt som hemuppgifter under kursens gång. Följande moment behandlas: Kognitiv anatomi, hjärnans normala åldrande, vanliga och ovanligare demenssjukdomar, basal och specialiserad utredning av misstänkt kognitiv svikt och demenssjukdom, tolkning av undersökningsresultat inklusive neuropsykologisk undersökning, neuroradiologi, biomarkörer, neuropatologi. Affektiv sjukdom, psykos hos äldre, konfusion, alkoholmissbruk, läkemedel hos äldre samt juridiska och etiska aspekter tas också upp. Som stöd delas kursbok, relevanta artiklar, riktlinjer, åhörarkopior och skattningsskalor ut.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Presentation och diskussion av relevant patientfall. Detta görs i grupp under ett slutseminarium. Godkända hemuppgifter under kursens gång.

100% närvaro.

Kontaktperson

Lisa Bjartmar, lisa.bjartmar@skane.se
046-177 481

Kursansvarig

Lisa Bjartmar, överläkare,
VO Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.