/
/
/

Cerebrovaskulära sjukdomar

  • Titel: Cerebrovaskulära sjukdomar
  • Startdatum: 2016-03-07
  • Slutdatum: 2016-03-11
  • Målgrupp: Geriatrik, Internmedicin, Neurologi, Rehabiliteringsmedicin
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 16.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om aktuella evidensbaserade principer för akut och efterföljande omhändertagande av patienter med Cerebrovaskulär sjukdom (CVS). Detta innefattar fördjupade kunskaper om patofysiologi, klinik och behandling vid CVS, samt orientering om aktuella forskningsområden. Läkare som genomgått kursen skall ha förutsättningar för att praktiskt handlägga patienter med CVS optimalt både i akutskedet och senare.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 2
Geriatrik delmål 4, 8
Neurologi delmål 1, 7
Rehabiliteringsmedicin delmål 6

Kursens mål

Att behärska akut praktisk diagnostik och behandling av vanliga och viktiga typer av cerebrovaskulära sjukdomar inklusive cerebral infarkt, intracerebral blödning och subarachnoidalblödning. Kunna diagnosticera vanliga patogenetiska orsaker till cerebral infarkt (t ex kardiell embolikälla, storkärlssjukdom, småkärlssjukdom) respektive hjärnblödning (t.ex. lobära och djupa blödningar) och behandla patienter med stroke p.g.a. dessa orsaker. Förmåga att känna igen olika syndrombilder inklusive hemisfär- eller hjärnstamssyndrom som ibland inte uppenbart associeras med stroke. Att behärska långsiktig praktisk diagnostik och behandling av cerebrovaskulära sjukdomar inklusive primär- och sekundärprofylax.

Ovanstående innefattar kunskap om nya diagnostiska metoder (diffusions-MR, perfusions-MR, MR-angiografi, DT-angiografi, perfusions-DT) och principer för akutbehandling (trombolys, interventionelI neuroradiologi) och sekundärprofylax (blodtrycksbehandling, behandling av övriga kärlriskfaktorer, antitrombotisk behandling). Att ha god kunskap om antikoagulantiarelaterad blödning, samt tidiga komplikationer, t.ex. malign mediainfarkt och medvetandepåverkan. Att kunna handlägga patienter med TIA. Att ha grundläggande kunskap att genomföra initialt omhändertagande av patienter med ovanligare typer av cerebrovaskulär sjukdom inklusive sinustrombos, artärdissektion, och CVS-relaterad till migrän, och koagulationsförändringar. Att ha viss kunskap om sällsynta orsaker till CVS inklusive genetiska orsaker, kärlmissbildningar och CVS relaterat till systemsjukdomar. Att förstå principer för och initiera rehabilitering vid hjärnskada. Att kunna handlägga cerebrovaskulär sjukdom i akut och kroniskt skede hos äldre patienter med hänsyn till multisjuklighet och individuell situation. Att kunna bedöma när en patient ska remitteras vidare till annan vårdnivå eller specialitet. Att ha kunskap om aktuella nationella och internationella guidelines för cerebrovaskulär sjukdom.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar (20 tim), demonstrationer (2 tim), patientrelaterade diskussioner i seminarieform (6 tim), grupparbete (6 tim). Före kursen skickas anvisningar ut för förberedelse. Under kursen ges tillgång till Internet för webbaserade studier i grupparbetet.

Kursen innehåller följande ämnesområden: Kliniska syndrom och mekanismer vid CVS, Akut diagnostik, Akut behandling inklusive trombolys, Hjärta och stroke, Sekundärkomplikationer, Radiologi inklusive nya neuroradiologiska metoder, Sekundär prevention, Carotiskirurgi/stentning, TIA, Intracerebral blödning, Subarachnoidalblödning, Ovanliga CVS inklusive sinustrombos, artärdissektion, arterit och koagulationsrubbningar, Mycket ovanliga CVS, Vaskulär demens, Rehabilitering, Körkort, InterventionelI neuroradiologi, Riskfaktorer, Epidemiologi, Neuropatologi, Stamcellsbehandling, Strokevårdens organisation. Patientfall med CVS. Grundläggande mekanismer vid ischemisk hjärnskada och pågående utveckling av potentiella nya terapier. Nationella och internationella guidelines för cerebrovaskulär sjukdom.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

100% närvaro vid föreläsningar, demonstrationer, patientrelaterade diskussioner i seminarieform. Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens sker genom patientfallsdiskussioner sista kursdagen.

Kontaktperson

Elisabeth Nilsson, elisabeth.n.nilsson@skane.se
046-171 822

Kursansvarig

Arne Lindgren, professor, överläkare,
Bo Norrving, professor, överläkare,
Lunds Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.