/
/
/

Cancer hos barn och unga

  • Titel: Cancer hos barn och unga
  • Startdatum: 2016-11-07
  • Slutdatum: 2016-11-11
  • Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin, Barnonkologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 15.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen ger vägledning till blivande läkare, företrädesvis barnläkare, att ställa diagnos och hantera de vanliga och viktiga sjukdomarna inom pediatrisk onkologi och hematologi, men även kännedom om ovanliga och allvarliga tillstånd inom dessa sjukdomsgrupper. Huvudsakliga målgruppen är barnläkare i ST-utbildning. Kursen vänder sig även till dem som i sin verksamhet möter barn i behov av diagnos, utredning och behandling för blod- eller tumörsjukdom. Kursen innefattar teoretiska föreläsningar, gruppdiskussioner av fall och tematiska diskussioner.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsmedicin delmål 10
Barnonkologi delmål 3, 5–12

Kursens mål

Efter kursen kommer kursdeltagarna kunna handlägga cancer hos barn och unga enligt gällande vårdprogram. De kommer att kunna handlägga initial utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av cancer hos barn och unga enligt gällande vårdprogram. Teoretiska genomgångar och handledarledda diskussioner i grupper om fall och patienthandläggning av både onkologiska och hematologiska sjukdomar inom tematiska block ger träning i utredning, diagnostik, behandling och uppföljning. De olika sjukdomsgrupper som deltagarna kommer att kunna handlägga efter kursen är solida tumörer, CNS-tumörer, leukemier och lymfom hos barn och ungdomar och deras akuta behandlingskomplikationer samt ha kunskap om seneffekter. Deltagarna kommer också att ha kunskap för att bedöma barn och ungdomar med hemoglobinopatier, koagulationssjukdomar och ovanliga icke-maligna hematologiska sjukdomar och deras kroniska följdtillstånd. Deltagarna kommer att ha kunskap om när och hur provtagning ska ske, såsom biopsering, och kunskap om olika behandlingar, såsom strålning, neurokirurgi, skelettkirurgi och intratekal cytostatikabehandling. De kommer att behärska den understödjande behandlingen och akuta komplikationer vid cytostatika- och strålbehandling och efter kursen även ha kunskap om allogen och autolog stamcellstransplantation hos barn och ungdomar och immunsuppressiv behandling. Deltagarna kommer slutligen att få djupare insikt i etiska frågeställningar och få vägledning om samtalet med patienter och föräldrar under olika skeden, såsom vid utredning, diagnostik, behandling och inför palliation.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen innefattar teoretiska föreläsningar med fallbeskrivningar och falldiskussioner i grupp med redovisningar för de angivna delmålen. Utöver det genomförs tematiska diskussioner om etiska frågor och dilemman i vården av barn och unga med cancer och 'svåra samtal' med barn och anhöriga. Kursen omfattar 36 timmar varav 1 timme skrivning och genomgång. Inga praktiska moment ingår.

Kringkostnader

Resa, logi och måltider tillkommer.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

100% närvaro på alla kursmoment och godkänt på skrivning (2/3 rätt svar).

Kontaktperson

Désirée Gavhed, desiree.gavhed@ki.se
08-5177 28 70

Kursansvarig

Klas Blomgren, professor,
Karolinska Institutet / Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.