/
/
/

Beroendelära Stockholm

  • Titel: Beroendelära Stockholm
  • Startdatum: 2016-02-15
  • Slutdatum: 2016-04-20
  • Målgrupp: Psykiatri
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 120.1.16
  • Kursmöte: 16–18 mars 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

ST-läkaren ska utveckla ett integrerat modernt synsätt på beroendetillståndens uppkomstmekanismer, behärska utredning och kunna planera och delvis ge evidensbaserad klinisk behandling.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 6, 13, 15
Barn- och ungdomspsykiatri delmål 3, 8, 9, 10, 13

Kursens mål

Efter kursen…

1. Attityd – förhållningssätt
… reflekterar du över och analyserar dina egna och samhällets värderingar och attityder om beroendetillstånd och beroendepatienter.

2. Missbruk i samhället
… redogör du för förekomst av bruk, riskbruk, missbruk och beroende, gender-, ålders- och sociala faktorer av betydelse, förekomst av traditionella och nya missbruksmedel och av riskbeteenden kopplade till missbruk och beroende.

3. Drogkunskap
… identifierar och handlägger du symtom vid påverkan av de vanligaste missbrukssubstanserna och förklarar deras verkningsmekanismer.

4. Neurobiologi
… informerar du om beroendetillståndens neurobiologiska bakgrund på ett förståeligt sätt.

5. Utredning och diagnostik
… tar du upp en noggrann missbruksanamnes, använder validerade skattningsinstrument och biologiska markörer, ställer korrekta diagnoser enl. DSM-IV och ICD-10. Du identifierar risk- och skyddsfaktorer, bedömer självmordsrisk, självskaderisk och risk för våld mot andra; identifierar de patienter som är i behov av neuropsykiatrisk och/eller personlighetsutredning.

6. Somatik och lab
… utreder, diagnostiserar och handlägger du kroppsliga yttringar och komplikationer till missbruk och beroende. Du ordinerar och tolkar laboratorieprov som du använder som stöd vid behandling. Du identifierar allvarliga somatiska tillstånd som kräver andra vårdgivares insatser.

7. Samsjuklighet
… identifierar och särskiljer du samtidigt existerande psykiatriska tillstånd som har betydelse för den fortsatta vården av beroendepatienter.

8. Akut behandling
… ser du till att din patient får adekvat akut läkemedelsbehandling och information om verkningsmekanismer, effekter och biverkningar.

9. Motivation till förändring
… känner du till och remitterar till motiverande program, … och tillämpar de enklare metoderna själv (t ex Brief intervention, MI).

10. Långsiktig behandling och terapi
… sätter du in adekvat behandling enligt nationella riktlinjer och remitterar i samråd med patienten till andra behandlings- och åtgärdsprogram.

11. Lagar
… tillämpar du aktuella lagar och författningar för patientens och samhällets bästa.

12. Vårdgrannar
… vet du var ditt ansvar slutar.
… samarbetar du och kommunicerar med vårdgrannar, myndigheter och andra aktörer.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är utvecklad och kvalitetssäkrad inom METIS-projektet.

Följande moment ingår:

Kursdeltagaren ska skriva ihop en fallbeskrivning som kan användas under kursen som diskussionsunderlag. Den ska beskriva en patient du har träffat i ditt arbete där det misstänkts handla om en diagnos som är relaterad till kursens innehåll (12 timmar)

Kursmötet (24 timmar): Neurobiologi – föreläsning, Akut beroendemedicin – föreläsning, Seminarium/grupparbete - Akut beroendemedicin - Barn- och ungdomsperspektivet – föreläsning, Psykosocial behandling och motivation till förändring – föreläsning, Farmakologisk långtidsbehandling av alkoholberoende – föreläsning, Farmakologisk långtidsbehandling vid narkotikaberoende - föreläsning, Seminarium/grupparbete - Diagnostik och behandling, Epidemiologi och samhällsperspektiv – föreläsning, Juridik – föreläsning, Brukarperspektiv - Seminarium med representanter från Brukarföreningen. Examination (4 timmar).

Kringkostnader

Kringkostnader kan uppkomma för resa och logi.

Antal deltagare

25

Krav för godkänd kurs

Examinationer: Arbetsplatsnära examination – Patientinformation. Med den här uppgiften ska kursdeltagaren demonstrera att den har uppnått kompetensmålen 1, 3 och 4. Skriva en förklaring om den neurobiologiska mekanismen bakom patientens beroende. Arbetsplatsnära examination – Vårdplan. Med den här uppgiften ska kursdeltagaren demonstrera att den har uppnått kompetensmålen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Skriv en vårdplan på den patient som du skickat in som case på kursen. 100 % närvaro.

Kontaktperson

Åsa Deemus, asa.deemus@sll.se
0707-375 465

Kursansvarig

István Szabó, överläkare, specialist i psykiatri och klinisk farmakologi,
Beroendecentrum / Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.