/
/
/

Barn som far illa - att upptäcka och agera

  • Titel: Barn som far illa - att upptäcka och agera
  • Startdatum: 2016-10-17
  • Slutdatum: 2016-10-21
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Barn- och ungdomsmedicin
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för denna kurs var 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 13.1.16
  • Kursmöte:

OBS! Denna kurs har ändrade kursdatum och kommer att hållas i oktober 2016.

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Många läkare möter barn och ungdomar i sin yrkesutövning. Barn som varit (eller misstänks varit) utsatta för misshandel, försummelse och/eller sexuella övergrepp väcker ofta osäkerhet i bemötande och handläggning. Vilka signaler/faktorer bör läkaren vara observant och reagera på? Hur utreds misstänkta fall av barn som far illa medicinskt? Vad bör läkaren tänka på i bemötandet av barn och deras anhöriga? Vilka myndigheter utöver hälso- och sjukvården är involverade i utredning och omhändertagande av barn som far illa och hur kan samarbetet optimeras? Vad är de olika myndigheternas ansvarsområden och begränsningar? Vilka ansvarsområden för utredning och behandling har olika enheter inom hälso- och sjukvården? Hur sker behandling av traumatiserade barn och ungdomar?

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsmedicin delmål 1, 13-15, 21
Allmänmedicin delmål 1, 13, 14, 21

Kursens mål

Kunskap om misshandel/omsorgssvikt och sexuella övergrepps betydelse för framtida hälsa. Trygghet i handläggning och bemötande av barn och deras anhöriga när det finns misstanke om att barnet farit illa. Tillgodose en adekvat medicinsk utredning och samverkan med andra myndigheter. Vikten av ett barnperspektiv vid brottmål rörande barn. Förtrogenhet med socialtjänstlagen och anmälningsplikten.

Kursens innehåll och upplägg

Huvuddelen av kursen består av föreläsningar (26 timmar). Dessutom innehåller kursen gruppdiskussioner utgående ifrån patientfall (4 timmar) samt gruppövningar kring samtal med anhöriga och samverkan med myndigheter när misstanke om misshandel/sexuella övergrepp (4 timmar).

Kringkostnader

Lunch och ev. resor samt boendekostnader bekostas av kursdeltagarna.

Antal deltagare

32

Krav för godkänd kurs

För godkännande på kursen krävs 100% närvaro samt aktivt deltagande i gruppövningar/diskussioner.

Kontaktperson

Per Borgström, per.volpini-borgstrom@karolinska.se
08-5177 66 28

Kursansvarig

Per Borgström, barnläkare och barnpsykiatriker
Barnskyddsteamet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus / Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.