Barnkardiologi

  • Titel: Barnkardiologi
  • Startdatum: 2016-03-14
  • Slutdatum: 2016-03-18
  • Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin, Bild- och funktionsmedicin, Kardiologi, Thoraxkirurgi
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 81.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Medfödda hjärtfel utgör den vanligaste missbildningen. De medfödda hjärtfelen leder i princip alltid till för tidig död om de lämnas utan åtgärd och cirka 15% av dessa är direkt livshotande efter födseln. Tidig diagnostik och behandling är av största betydelse för ett optimalt resultat. Kursens mål är att ge kunskap om sjukdomspanoramat, beskriva det diagnostiska förfarandet och vilka behandlingsmöjligheter som står till buds. Kursen har också som mål att ge kunskap om farmakologisk behandling av hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar, handläggning av arytmier liksom både hypertrofiska och dilaterade kardiomyopatier.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Thoraxkirurgi delmål 10
Kardiologi delmål 9
Barn- och ungdomsmedicin delmål 5-10
Bild- och funktionsmedicin delmål 3, 5, 8, 11

Kursens mål

Kursdeltagaren får kunskap om den stora variationen av medfödda hjärtfelen och en ingående kunskap i de vanligaste hjärtfelen, hur dessa diagnostiseras och handläggs optimalt. Särskild tyngd läggs vid handläggningen av livshotande medfödda hjärtfel i samband med födseln inkl. användningen av prostagland vid ductusberoende medfödda hjärtfel. Praktisk EKG tolkning genomförs, översiktlig kunskap om ultraljuddiagnostik, MRT-, datortomografisk och angiografisk bildåtergivning förmedlas. Målet är att ge kursdeltagaren en förståelse för hur dessa diagnostiska metoder används.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen ger grundläggande kunskap i fysikalisk diagnostik och upptäckt av medfödda hjärtfel. Föreläsning med praktisk tolkning av EKG vid hjärtsjukdom hos barn och ungdomar ingår som en viktig del. Kursdeltagarna får också en inblick i grundläggande ultraljuddiagnostik av medfödda hjärtfel liksom i tolkning av diagnostik med magnetisk resonanstomografi, datortomografi samt angiokardiografi. Översiktligt informeras om fosterkardiologi. En relativt detaljerad genomgång av kirurgiska behandlingsprinciper vid de olika hjärtfelen ges; stenos- och shuntfel, cyanotiska hjärtfel samt mer komplexa hjärtfel inklusive de med enkammarproblematik. Farmakologisk behandling av hjärtsjukdomar avhandlas, inklusive översiktlig intensivvårdsproblematik pre- och postoperativt. Förvärvade hjärtsjukdomar samt de vanligaste rytmrubbningarna under barn- och ungdomsåren redovisas och behandlingsalternativ diskuteras. Hjärtmuskelsjukdomar, dilaterade och hypertrofiska kardiomyopatier, med behandlingsstrategier för barn- och ungdomar med dessa tillstånd avhandlas.

Kringkostnader

Deltagarna betalar själva kostnader för resa, måltider och logi.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

100% närvaro. Aktivt deltagande på föreläsningar och seminarieövningar. Godkänd skriftlig examination och godkänd fallpresentation/seminarieövning.

Kontaktperson

Jan Sunnegårdh, jan.sunnegardh@vgregion.se
031-3434653, 0736-254567

Kursansvarig

Jan Sunnegårdh, docent, verksamhetschef,
Verksamhetsområde barnhjärtsjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.