Barnendokrinologi

  • Titel: Barnendokrinologi
  • Startdatum: 2016-04-18
  • Slutdatum: 2016-04-22
  • Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 82.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen kommer att ge kursdeltagaren goda kunskaper om barns normala och avvikande tillväxtmönster och den påverkan som arv och omgivningsfaktorer har på deras utveckling och hälsa. Akuta barnendokrinologiska tillstånd liksom omhändertagandet av det akut sjuka barnet med medfödd metabol sjukdom är andra moment som kursen bearbetar. Stort fokus under kursen läggs på att kursdeltagaren ska lära sig handlägga vanliga och viktiga tillstånd hos barn och ungdomar inom områdena endokrinologi, obesitas och metabola sjukdomar. Övervikt och vitamin D-brist är tillstånd som inte sällan manifesterar sig redan under barndomen. För att återspegla det i samhället förändrade sjukdomspanoramat kommer kursen att bidra med ny kunskap kring prevention, diagnostik och behandling av dessa sjukdomar. Det övergripande syftet är att ge deltagaren kunskaper och kontaktnät som möjliggör eget handläggande av barnendokrinologiska frågeställningar samt ett korrekt handläggande av det akut metabolt sjuka barnet.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsmedicin delmål 1, 2, 6, 19, 21

Kursens mål

Kursen ger goda kunskaper om det friska barnet, ungdomen och den påverkan som arv och psykosocial miljö har på deras utveckling, hälsa. Deltagaren kommer att: kunna diagnosticera avvikelser från normal tillväxt och utveckling samt behärska hälsofrämjande arbete; behärska akuta barnendokrinologiska tillstånd samt initial handläggning och utredning av det akut metabolt sjuka barnet.

Stort fokus under kursen läggs på att kursdeltagaren med de nya kunskaperna på egen hand ska kunna handlägga vanliga och viktiga tillstånd hos barn/ungdomar inom områdena endokrinologi, obesitas och metabola sjukdomar. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser inom barnobesitas.

Kursens innehåll och upplägg

Heltid 5 dagar. De teoretiska kunskaperna förmedlas via föreläsningar (28), interaktiva falldiskussioner (8) och seminarier (4) med ansvarig lärare. Stor vikt kommer att läggas vid tid för egna fallpresentationer och kliniska problem i seminarieform vilket bidrar till ökad kunskap i klinisk praktisk handläggning. Kursdeltagaren skickar i förväg in sin fallbeskrivning. Åhörarkopior, vårdprogram/kompendier och praktiskt tillämpbara algoritmer kommer att utdelas. Utbildningsmaterialet är direkt utformat för att deltagarna skall kunna föra kompetensen vidare. Skriftlig och/eller muntlig examination med genomgång av resultat. Utvärdering med specifika frågor kring de olika undervisningsmomenten. Återkoppling sker till deltagarna i form av sammanfattande brev. Till samtliga lärare ges detaljerad skriftlig individuell återkoppling.

Kringkostnader

Måltider, resa, logi.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

För godkänd utbildning krävs 100% närvaro, aktivt deltagande inklusive egna fallpresentationer samt godkänd examination. Kursintyg utdelas efter genomgången och godkänd utbildning.

Kontaktperson

Susanne Hallberg, högskolesekreterare; Ola Nilsson, docent, kursamanuens,
susanne.hallberg@ki.se; ola.nilsson@ki.se
08-5177 23 72

Kursansvarig

Svetlana Lajic, svetlana.lajic@ki.se, docent, biträdande överläkare,
Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.