/
/
/

Barn- och ungdomsneurologi och habilitering

  • Titel: Barn- och ungdomsneurologi och habilitering
  • Startdatum: 2016-10-17
  • Slutdatum: 2016-10-21
  • Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
  • Ort: Linköping
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 81.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Neurologi utgör en stor del av den barn- och ungdomsmedicinska specialiteten och habilitering blir ett allt viktigare område. Undersökningsteknik vid olika åldrar kommer att gås igenom i ljuset av barnets normala utveckling. Genom att ta utgångspunkt i olika neurologiska frågeställningar som möter ST-läkaren på kliniken kommer kursen att belysa utvecklingsavvikelser av motorisk och kognitiv art, metabola och genetiska sjukdomar, intrakraniella tryckavvikelser, medvetslöshet, stroke, infektioner och inflammationer i CNS, epilepsi, huvudvärk, cerebral pares, ryggmärgsbråck och rörelsestörningar. Habiliteringens målsättning och praktiska genomförande kommer att belysas.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsmedicin delmål 5

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering delmål 5–8, 10

Kursens mål

1. Beskriva barnets normala utveckling.

2. Beskriva neurologisk undersökning och diagnostik i alla åldrar.

3. Identifiera symptom och planera utredning av utvecklingsneurologiska avvikelser.

4. Planera adekvat utredning, diagnostisering och behandling med utgångspunkt från olika symptom som:
a) huvudvärk, epilepsi och andra paroxysmala tillstånd
b) rörelserubbningar
c) störningar av vakenhet och sömn
d) fokala neurologiska symptom
e) skador, infektioner och inflammationer i CNS.

5. Beskriva utredning och behandling av högt intrakraniellt tryck och hydrocephalus.

6. Beskriva grunderna i utredning av neuromuskulära och neurometabola sjukdomar.

7. Beskriva tillstånden cerebralpares och ryggmärgsbråck.

8. Känna till arbetsmetoder, uppföljning och behandling av de vanligaste tillstånden inom habiliteringen.

Kursen täcker också målen 5-8 och 10 för specialiseringen barn- och ungdomsneurologi med habilitering genom att ta med de tillstånd som dessa mål beskriver.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar med fallbeskrivningar och utrymme för diskussion. Praktiska moment ca 2 timmar. Filmer inom flertalet föreläsningar, totalt ca 1,5 timmar. Demonstration av olika shunttyper, pumpar, reservoirer, simulatorer och andra instrument ca 1,5 timmar. Teoretisk undervisning varvas med fallbeskrivningar och -diskussioner, filmer, praktiska moment och demonstrationer för att synliggöra, fördjupa och befästa den teoretiska kunskapen.

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% närvaro och deltagande i diskussioner.

Kontaktperson

Heléne Sundelin,
helene.sundelin@regionostergotland.se, 010-103 01 43

Kursansvarig

Heléne Sundelin, överläkare,
Barn och ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.