/
/
/

Barn- och ungdomsallergologi

  • Titel: Barn- och ungdomsallergologi
  • Startdatum: 2016-03-14
  • Slutdatum: 2016-03-18
  • Målgrupp: Allergologi, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsmedicin
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 84.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Heltäckande kurs i barnallergologi utgående från BLF:s allergisektion i Stockholm 14-18 mars 2016. Kursen avhandlar allergisk inflammation och diagnostik, differentialdiagnostik samt behandling av allergiska näs- och ögonsjukdomar, födoämnesallergi, astma, eksem och urtikaria samt anafylaxi. Allergologisk epidemiologi, orsaker till allergiutveckling och allergiprevention diskuteras.

I kursen ingår praktiska moment vad gäller inhalationsbehandling, allergitestning, anafylaxi samt lungfunktionstester.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Allergologi delmål 4,5,6,7,8,11

Barn- och ungdomsmedicin delmål 4

Barn- och ungdomsallergologi delmål 5,6,7,8,9

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som deltagare att kunna bedöma, diagnosticera och behandla barn med allergisk sjukdom, astma och symtom som kan bero på en överkänslighetsproblematik.

Kursdeltagaren kommer att lära sig att tolka resultat av allergiutredning, bedöma spirometrier, få kunskap om behandling vid astma, rinokonjunktivit, eksem och anafylaxi samt om att göra en korrekt utredning vid misstänkt födoämnesallergi. Ökad kunskap hos läkaren ger bättre bedömningar och minskade kostnader för verksamheten då handläggningen förbättras i och med snabbare och mer korrekt diagnostisering och behandling.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 4,5 dagar med föreläsningar, falldiskussioner i seminarieform under ledning av lärare, där deltagarna arbetar med i förväg konstruerade fall-presentationer, som förberetts på ett standardiserat sätt tillsammans med i förväg utskickat inläsningmaterial samt praktiska övningar inom allergologi i gruppform. Föreläsarna är specialister med hög akademisk kompetens och har föreläst vid tidigare kurser.

Pedagogisk metod:
Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Kursen lägger vikt vid att föreläsare och gruppledare representerar alla ämnesområden inom kursen och är inbjudna från olika medicinska fakulteter i Sverige.

Utbildningsmaterial:
Innan kursen skickas kopior på review-artiklar och kapitel från läroböcker ut. Kursmaterial lämpar sig väl för spridning och multidisciplinär vidareutbildning inom kliniken.

Rekommenderade förberedelser:
Inläsning och förberedelser 10 tim.

Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens:
Skriftlig examination.

De kunskaper som förmedlas under de 4,5 dagarna, praktiska som teoretiska, kommer att vara lättillgängliga så att alla ska kunna använda kunskaperna på hemkliniken. Varje del i kursen har som uppgift att ha ett "take home message". Detta gäller från:

- Att kunna tolka spirometri och NO-mätning samt förstå när andra lungfunktionsmätningar ska göras.
- Att förstå hur IgE och mastcellen fungerar i den allergiska reaktionen.
- Att självständigt kunna utreda, tolka, diagnosticera och behandla barnets vanliga födoämnesallergier och kunna förstå den grundläggande delen inom komponentdiagnostiken vid födoämnesallergier.
- Att kunna utreda och behandla astma hos större barn. Att kunna utreda och behandla små barns astma enligt PM och att kunna värdera olika fenotyper.
- Att kunna differentialdiagnostik till rinokonjuktivit och övre luftvägar och att kunna olika behandlingsregimer.
- Att kunna differentialdiagnosticera mot andra, mer ovanliga sjukdomar i luftvägarna. Att kunna hur man utbildar och utför inhalationer med olika spacerar och nebulisatorer.
- Att efter praktiska övningar veta hur man utför pricktester, spirometrier, NO-mätningar samt hur adrenalinautoinjektorer ska användas.
- Att kunna diagnosticera och behandla eksem och akut och kronisk urtikaria. Att kunna grunderna i immunterapi och veta vilka som detta är indicerat för. Att ha fått bra förslag till hur man får ett barn/en tonåring att medverka i sin behandling. Att kunna när man vid allergi ska leta efter immunbrist. Att veta hur man gör med vaccinationer och vanliga läkemedel vid allergi. Att kunna informera patienter om prevention och om långtidsverkan av inhalationssteroider.
- Att utifrån en genomgång av komponentdiagnostiken kunna diskutera detta med sina patienter och att veta när man kan använda de olika komponenterna. Att ha fått en bra utbildning i olika delar av anafylaxi och fått träna olika moment så det kan utföras vid behov. Att ha fått svar på frågor som man har med sig från sin moderklinik.

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

100% närvaro på samtliga moment, inläsning av litteratur före kursen, aktivt deltagande i seminarier och falldiskussioner.

Kontaktperson

Susanne Glaumann,
susanne.glaumann@sodersjukhuset.se, 0705-36 37 29

Kursansvarig

Caroline Nilsson, docent/överläkare, spec. i barn och ungdomsallergologi,
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.