/
/
/

Ätstörningar Lund

  • Titel: Ätstörningar Lund
  • Startdatum: 2016-03-09
  • Slutdatum: 2016-05-13
  • Målgrupp: Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 148.1.16
  • Kursmöte: 6–8 april 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskap om diagnostik, bemötande och behandling av patienter med ätstörningar. Dessutom skall kursen ge en god förståelse för ätstörningarnas bakgrund och sociala sammanhang.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 2, 8, 13, 15
Barn- och ungdomspsykiatri delmål 3, 10 ,13

Kursens mål

Efter denna kurs skall kursdeltagaren kunna det grundläggande om diagnostik, bemötande och behandling av patienter med ätstörningar. Dessutom skall kursdeltagaren ha en god förståelse för ätstörningarnas bakgrund och sociala sammanhang.

Kompetensmål:

1. Epidemiologi och prognos
Identifiera prognosfaktorer för en patient utifrån anamnes och utredning.

2. Kunskapsinhämtning
Använda sig av kunskapsnätverk och aktuella vårdprogram.

3. Prevention
Förklara vilka former av preventionsinsatser som är effektiva och vilka som är kontraindicerade och varför.

4. Historia
Känna till huvuddragen av den historiska utvecklingen.

5. Ätstörningspsykopatologi
Identifiera och exemplifiera utlösande faktorer samt förklara och förstå utvecklingen av ätstörningar hos din patient.

6. Behandling
Planera och koordinera patientens behandlingsbehov tillsammans med patienten och andra yrkesutövare.

6a. Beskriva vilka effektiva psykologiska behandlingar som finns för olika ätstörningstillstånd och åldersgrupper
6b. Identifiera somatiska konsekvenser av ätstörningar och behandla och remittera till adekvat behandling
6c. Planera och genomföra farmakologisk behandling för hetsätning, samt för andra psykiska symptom som är vanliga vid ätstörningar.

7. Bemötande
Tillämpa olika verktyg för att kunna bemöta patienter med ätstörningar och deras anhöriga så att de känner sig respekterade, förstådda, delaktiga och motiverade till behandling.

8. Tvångsvård
Bedöma indikation för samt motivera och förmedla behov av ett vårdintyg. Genomföra tvångsvård med respekt för patienten.

9. Samverkan
Ge råd till andra specialiteter. Ge vård på rätt nivå, rätt insats till rätt patient vid rätt tillfälle.

10. Utredning, undersökning, labb
Genomföra somatisk, psykiatrisk och ätstörningsspecifik anamnes och status.

11. Diagnostik

Överväga differentialdiagnoser, diagnostisera ätstörning samt identifiera eventuell samsjuklighet.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är utvecklad inom METIS-projektet, och upplägget är formulerat efter den mallen.

Kursen är inriktad på att förmedla kunskap om att kunna behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av ätstörningar, och kommer också att avhandla den psykiatriska samsjukligheten. Detta tillgodoser delmål 2 i Psykiatri och delmål 3 i Barn och Ungdomspsykiatri. En röd tråd i flera föreläsningar och gruppdiskussioner är bemötande av patient och behovet av att ha en god kommunikation med alla inblandade behandlare, vilket vid ätstörningar och framförallt anorexia nervosa, är av avgörande betydelse för behandlingen. Detta tillgodoser delmål 13 och till en del 15 i Psykiatri och delmål 13 i Barn och Ungdomspsykiatri.

Kursen är upplagd utifrån ett ålderövergripande perspektiv, med fokus på tonåringar och unga vuxna då det är i dessa åldrar ätstörningar är vanligast. Detta tillgodoser delmål 8 i Psykiatri och delmål 10 i Barn och Ungdomspsykiatri. Dessutom ingår diskussioner om läkaretiska förhållningssätt, framförallt i avsnittet om LPT-vård. Enligt METIS-formatet tre faser, med en första fas som består av en inledande distansdel, omfattande sex veckor. Den här perioden består av att

1. läsa in de grundläggande kunskaperna i ämnet med hjälp av den litteraturlista som ligger i Ping Pong. Ping Pong är den plattform där all kommunikation sker före och efter kursdagarna. I Ping Pong finns även en inspelad föreläsning om ätstörningarnas historia.

2. För att bli godkänd på denna del skall man klara ett kunskapstest, som är av multiple choice-format.

3. En fallbeskrivning skall skickas in tillsammans med det lokala vårdprogrammet om ätstörningar, om det finns något. Fallbeskrivningen är grunden för de falldiskussioner som ingår i de tre kursdagarna, samt för examinationsuppgiften.

Den andra fasen är det fysiska kursmötet, kursdagarna. Här möts ST-läkarna på en gemensam kurs som omfattar tre dagar. De arbetar vidare med de fall de har skickat in i gemensamma falldiskussioner, lyssnar på föreläsningar, gör övningar med rollspel, möter experter och har möjlighet till interaktion med dem och med andra ST-kollegor. Den tredje fasen är examinationsfasen. Utifrån den tidigare inlämnade fallbeskrivningen skall man tillämpa det man har lärt sig under kursen. Med hjälp av en strukturerad mall som består av nio specifika frågeställningar skall man skriva sin examinationsuppgift.

Kringkostnader

Under de tre dagar för fysiskt möte tillkommer resa till Lund och logi, samt måltider för kursdeltagarna.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs först en godkänd självtest på litteraturen och en inlämningsuppgift i form av en fallbeskrivning som görs före de tre kursdagarna, och det är en förutsättning för att få gå dessa dagar. Dessutom krävs 100% närvaro under dessa tre dagar, och därefter en examination i form av en examinationsuppgift, som är en fördjupning av det fall som lämnades in för kursdagarna. Utöver detta krävs att man fyller i de båda kursutvärderingarna.

Kontaktperson

Ulf Wallin, ulf.wallin@skane.se
070-220 25 40

Kursansvarig

Ulf Wallin, forskning- och utvecklingsledare, överläkare,
Division Psykiatri, Skånevård Sund.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.