/
/
/

Arytmier - utredning och behandling av bradykardier och takykardier

  • Titel: Arytmier - utredning och behandling av bradykardier och takykardier
  • Startdatum: 2016-10-03
  • Slutdatum: 2016-10-07
  • Målgrupp: Internmedicin, Kardiologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 71.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Arytmier är ett komplext område inom kardiologin med en mycket snabb utveckling vad gäller avancerade behandlingstekniker. Området kräver goda kunskaper för korrekt handläggning i såväl den elektiva som den akuta situationen. Kursen tar upp delmål 7 enligt Socialstyrelsens krav för specialiteten. Svenska Kardiologföreningen har preciserat ett antal delmål under delmål 7 som en blivande specialist skall behärska. Dessa teoretiska delmål behandlas under kursen.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1, 2, 3, 4, 6, 7
Kardiologi delmål 1, 2, 3, 4, 7, 12

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska du som kursdeltagare kunna redogöra för hur supraventrikulära arytmier, ventrikulära takykardier samt bradyarytmier klassificeras, deras orsaker, vilka undersökningsmetoder som kan användas och vilka differentialdiagnoser som bör beaktas. Du ska också kunna behandling och prognos. Specifika kursmål är att kunna tolka olika typer av EKG och beskriva hur elektrofysiologisk undersökning går till. Kunna redogöra för indikationer, kontraindikationer och vanliga biverkningar vid läkemedelsbehandling av arytmier. Kunna adekvat emboliprofylax samt riskstratifiering vid förmaksflimmer. Kunna beskriva indikationer, kontraindikationer och komplikationer till invasiva och kirurgiska behandlingsmetoder.

Du ska kunna redogöra för klassifikationer, utredning samt behandling av syncope. Du ska kunna extern pacemakerbehandling, temporär transvenös pacemakerbehandling samt kunna redogöra för indikationer och val av system vid permanent pacemakerbehandling liksom beskriva kontraindikationer och komplikationer. Slutligen ska du efter kursen också kunna redogöra för indikationer och kontraindikationer till ICD-behandling, behandlingsprincipen och kunna inaktivera en ICD. Som ST-läkaren ska du kunna anpassa utredning och behandling till patientgrupper med särskilda behov och ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter. Här spelar arytmisjukdomarna en viktig roll.

Kursens innehåll och upplägg

Kursens innehåll är inriktat på att deltagarna aktivt deltar i de olika kursmomenten. Kursen startar med förberedelse genom att läsa igenom rekommenderat utskickat material. För att ge en god pedagogisk start kommer det också finnas en initial webbaserad del med både EKG-tolkning och en startskrivning som syftar till att öka deltagarnas intresse för centrala frågor som man inte kan besvara med lätthet eller säkerhet. Det möjliggör också för kursansvariga att bedöma deltagarnas grundläggande kompetensnivå vid kursstart och kunna anpassa innehållet och kurstiden på ett optimalt sätt. Den webbaserade starten möjliggör också resande från andra orter än kursorten första kursdagen.

Under kursens gång kommer föreläsningar varvas med interaktiva seminarier och EKG-tolkningsövningar i grupp. Olika praktiska delar och korta undervisningsfilmer kommer att komplettera dessa för att underlätta lärandet och öka förståelsen då tid på lab inte alltid är det effektivaste. Föreläsningar om högst 20 timmar kommer att ge basal kunskap om arytmier från mekanismer och utredning till olika behandlingsalternativ. I seminarieform om minst 8 timmar kommer utredningar och behandlingar diskuteras utifrån olika kliniska scenarier. Vidare tränas avancerad praktiskt tolkning av arytmi-EKG, där särskild betydelse ägnas förmåga att korrekt differentialdiagnosticera de olika arytmityperna. I gruppundervisning om 4 timmar sker praktiskt träning på olika utredningsinstrument för att tillse att vissa av målen uppnås.

Kursen kommer också att avslutas med en examinationsdel dels på plats och dels en per webb. Den kommer också följas av möjligheter till fördjupningsstudier och repetition delvis via webbaserad undervisning.

Kursen kommer att ha en webbsida baserat på PingPong, där det finns möjlighet för kursdeltagarna att chatta både med kursanvariga och varandra. Här presenteras hela kursinnehållet och alla föreläsningsbilder. Det kommer att vara via denna webbsida vissa inlämningsuppgifter från seminariegrupperna lämnas in och delas med övriga grupper. Kursen kommer också att ha en lärplattform för EKG-träning och EKG-undervisning, som kan användas ett tag även efter kursens slut. En tid före, under och efter kursen kommer allt relevant kursmaterial finnas tillgängligt på kurswebbsidan. På kurswebben kan man också titta på undervisningsfilmerna flera gånger om man så önskar.

Kursen innehåll är framtaget och kvalitetsgranskat av såväl ST-läkare i kardiologi som av färdig specialist inom kardiologi för att passa både mål och målgruppen.

Kringkostnader

Resa, måltider och hotell tillkommer.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Godkänd slutskrivning och examination av kliniska fall. Godkänd webbaserad EKG-tolkning.

100% närvaro.

Kontaktperson

Göran Kennebäck, goran.kenneback@karolinska.se
073-682 29 18

Kursansvarig

Göran Kennebäck, docent, överläkare, Karolinska Institutet / Institutionen för medicin, Huddinge

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.