/
/
/

Artros och endoproteskirurgi

  • Titel: Artros och endoproteskirurgi
  • Startdatum: 2016-11-14
  • Slutdatum: 2016-11-17
  • Målgrupp: Ortopedi
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 53.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Proteskirurgin utgör en av ortopedins hörnstenar. För närvarande inopereras cirka 30 000 höft- och knäledsproteser per år i Sverige. Degenerativa ledsjukdomar och framför allt primär artros ökar med en stigande ålder i befolkningen. Dessa sjukdomar har stor inverkan på den enskilda individens livskvalitet som oftast förbättras avsevärt efter proteskirurgi. Eftersom sjukdomarna drabbar en så stor population har ingreppet också stor betydelse för samhällsekonomin. Optimal patientselektion, operativ teknik och protesval har stor betydelse för långtidsresultaten och för att reducera antalet komplikationer. Behandlingen av komplikationer är ofta mycket kostnadskrävande. God utbildning och undervisning är därför viktigt för att minimera komplikationer. Operation med höft- och knäprotes ingår i grundutbildningen för blivande ortopedspecialister.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Ortopedi delmål 1, 2, 4, 8, 11, 19

Kursens mål

Målsättningen för kursen är att lära ut om kunskaper om artrossjukdomen med fokus på höft- och knäledsartros, dess patofysiologi samt kirurgisk och icke-kirurgisk behandling. Parallellt med detta berörs också protesoperation vid höftfraktur. Komplikationer som t ex protesluxation, proteslossning och postoperativ protesinfektion och dess behandling beskrivs översiktligt. Kursen innehåller både teoretisk lärande och praktiska delmoment med betoning på vetenskapligt evidensbaserade behandlingsformer.

Kursens innehåll och upplägg

Preoperativ planering skall genomföras inför samtliga höftprotesoperationer både frakturer och planerade ingrepp. Under ett 1,5 timmars pass tränas studenterna i hur planeringen går till. Merparten av höftprotesoperationer i Sverige genomförs med cementering fixation av proteskomponenter. Under ett 1,5 timmars övning får studenterna träna på cementering av en höftprotes i ett plastben.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

Muntlig tentamen.

100% närvaro.

Kontaktperson

Maziar Mohaddes, maziar.mohaddes@gmail.com
031-3430865

Kursansvarig

Johan Kärrholm, professor, överläkare,
Göteborgs universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.