/
/
/

Arteriell och venös tromboembolism. Klinik, diagnostik och behandling

  • Titel: Arteriell och venös tromboembolism. Klinik, diagnostik och behandling
  • Startdatum: 2016-02-15
  • Slutdatum: 2016-02-19
  • Målgrupp: Internmedicin, Kardiologi
  • Ort: Danderyd
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 67.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Denna kurs behandlar tillstånd där trombosprocessen är central för patofysiologin. Därför utgör antitrombotisk behandling en hörnsten i behandling och/eller som profylax. Kursen omfattar tillstånd såsom tromboser i extremiteternas vensystem och lungembolism men även tromboser i vensystemen i andra organ som hjärna och bukorgan. Artärtrombotiska tillstånd som omfattas av kursen är akuta koronara syndrom, ischemisk stroke, samt tromboembolism i perifera artärer. Patofysiologin för trombotiska tillstånd inklusive likheter och skillnader mellan arteriell och venös trombos behandlas, liksom symtomatologi och diagnostik. Utvecklingen har de senaste åren varit avsevärd vad beträffar nya antitrombotiska läkemedel, inklusive kombination av olika antitrombotiska medel, vilket motiverar betydande fokus på farmakologi med indikationer och kontraindikationer för olika medel, dels vid behandling av manifest trombos, dels vid profylax mot tromboembolism.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1, 2, 4-7, 9, 13, 17, 19, 20
Kardiologi delmål 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 19, 20

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs självständigt skall kunna diagnosticera, utreda och behandla de vanligast förekommande trombotiska tillstånden. Detta baseras på nyvunnen god kunskap om patofysiologi, symtomatologi och diagnostik av olika arteriella och venösa trombotiska tillstånd. Grundläggande kunskaper om vetenskaplig evidens för olika behandlingsformer, särskilt antitrombotisk läkemedelsbehandling, samt ingående kunskaper hur de olika trombotiska tillstånden behandlas inklusive risker med olika typer av behandling. Färdighet att utföra vinst-risk analyser för antitrombotisk behandling och därigenom individualisera behandlingsformen.

Kursens innehåll och upplägg

Inför kursen kommer material för självstudier att utskickas (motsvarande 3 timmar), företrädesvis i form av de stora randomiserade kliniska studier som varit underlag för gällande riktlinjer. Kursen baseras därutöver dels på katedrala föreläsningar med insprängda s.k. ”bikupe-moment” (17 timmar), dels på mer uttalat interaktiva moment med fallbeskrivningar (10 timmar), terapikonferenser (3 timmar) och grupparbeten (6 timmar inklusive redovisning). Fakulteten består av erfarna specialister inom internmedicin/angiologi, kardiologi, stroke-sjukvård, klinisk farmakologi, anestesiologi, neurokirurgi, reumatologi, kärlkirurgi, och bilddiagnostik. Examinationsmoment utgörs av skriftligt test (1 timme) samt godkänt grupparbete (utvärderas genom muntlig redovisning).

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% närvaro, aktivt deltagande i samtliga moment samt godkänd examination.

Kontaktperson

Jenny Borninger, jenny.borninger@ds.se

08-123 550 00

Kursansvarig

Mika Skeppholm, specialistläkare, Danderyds sjukhus

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.