/
/
/

Antitrombotisk läkemedelsbehandling

  • Titel: Antitrombotisk läkemedelsbehandling
  • Startdatum: 2016-05-23
  • Slutdatum: 2016-05-27
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Klinisk farmakologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Neurologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 25.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Antitrombotisk läkemedelsbehandling är en mycket viktig del av omhändertagandet av patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Behandlingen skyddar mot tromboemboliska komplikationer men medför alltid en risk att drabbas av allvarlig blödning. Kursen skall ge en god inblick i trombocythämmarnas och antikoagulantias farmakologi, hur man ska öka chanserna för en effektiv och patientsäker behandling, samt om/hur man kan reversera effekterna vid allvarlig blödning. Viktiga behandlingsområdena som kommer att beröras är

1) arteriell trombosprofylax och behandling i samband med akuta koronarsyndrom och långtidsuppföljning med trombocythämmande behandling i olika patientpopulationer,
2) strokeprofylax vid förmaksflimmer,
3) behandling och profylax av djup ventrombos och lungemboli, samt
4) handläggning av antitrombotiska läkemedel i samband med kirurgi eller trauma.

Pivotala studier, mekanistiska studier och rekommendationer kommer att granskas ur sjukvårdens perspektiv. Kunskaper om och färdigheter i kritisk värdering och "evidensbaserad medicin" behövs och kommer att förmedlas för att kunna diskutera marknadsföringen av antitrombotiska läkemedel.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1, 7, 19, 20
Kardiologi delmål 1, 2, 4, 19, 20
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 7, 19, 20
Hematologi delmål 1, 8, 19 ,20
Geriatrik delmål 4, 5, 10, 19, 20
Klinisk farmakologi delmål 1, 2, 4, 5, 7, 19, 20
Neurologi delmål 7, 19, 20
Allmänmedicin delmål 2, 8, 19, 20

Kursens mål

Att förbättra deltagarnas förmåga att välja bästa antitrombotiska behandling för olika viktiga patientgrupper samt att följa upp patienterna och handlägga komplikationer (fr.a. blödningar) i den akuta situationen på bästa sätt. Kursen skall även stimulera till ett kritiskt tänkande avseende marknadsföring av antitrombotiska läkemedel och uppmuntra till att söka ojävig och kvalitetssäkrad information om läkemedlen.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen kommer att ge kunskaper om arteriell och venös trombos samt om kardiell embolisering vid förmaksflimmer i relation till de aktuella läkemedlens verkningsmekanismer. Möjligheter att mäta effekter för att vid behov kunna individualisera behandlingarna genom dosjustering och preparatval samt för att bedöma blödningsrisker kommer att diskuteras, liksom möjligheterna att reversera effekterna av antikoagulerande och trombocythämmande läkemedel. Betydelsen av åldersbetingade faktorer (n.b. njurfunktion) och läkemedelsinteraktioner kommer att belysas. Betydelsen av en god följsamhet (compliance) kommer att diskuteras, liksom betydelsen av att följa upp behandlingsresultaten i sjukvården och att förstå varför resultaten inte alltid blir som i de studier som ligger till grund för marknadsföring och rekommendationer. Risk-vinstbedömning och säkerhetsaspekter – risker för allvarlig blödning, hur riskerna minimeras och hur blödningskomplikationer bäst hanteras – diskuteras ingående för att ge kursdeltagarna ett bra underlag för val av behandling för olika patientgrupper.

Kursen beskriver hur antitrombotiska läkemedel dokumenteras avseende effekt och säkerhet både före och efter introduktionen på marknaden, samt hur nya och gamla läkemedel bör värderas ur sjukvårdens perspektiv. Styrkor och svagheter med experimentella studier (fr.a. de ”globala” kliniska prövningarna som kan vara svåra att generalisera till svenska förhållanden) och observationella studier av effekter och säkerhet i vanlig sjukvård diskuteras ingående – båda metoderna behövs för att dokumentera behandlingseffekter, men de är inte utbytbara.

Kursen kommer att ha flera föreläsare med olika kliniska kompetenser och kursen kommer att innehålla flera grupparbeten. Kursdeltagarna tränas, bl.a. i grupparbetsform, i att identifiera bra dokumentation för patientnytta och säkerhet respektive ogrundad eller vinklad marknadsföring av antitrombotiska läkemedel. Kursdeltagarna kommer även att i grupparbetsform öva sina färdigheter med patientfall som illustrerar viktiga terapeutiska frågor. Examination sker genom att avslutningsvis presentera och diskutera ett grupparbete inför hela kursen.

Kursen ges på heltid under en vecka, dvs 40 timmar, fördelat på cirka 24 timmars katedrala föreläsningar plus diskussioner samt 16 timmars arbete i grupp inklusive redovisning inför och diskussion med samtliga kursdeltagare och fakultet. Obligatorisk närvaro i redovisning och examination erfordras för godkänd kurs och för att kursens mål skall uppfyllas.

Kringkostnader

Resor, logi och måltider (inklusive luncher).

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande i grupparbeten samt presentation och diskussion av dessa. 100% närvaro.

Kontaktperson

Paul Hjemdahl, paul.hjemdahl@ki.se
08-5177 5293; 070-484 6766

Kursansvarig

Paul Hjemdahl, professor,
Enheten för klinisk farmakologi (K2) / Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.