Allmänmedicin HT

 • Titel: Allmänmedicin HT
 • Startdatum: 2016-09-05
 • Slutdatum: 2016-09-07
 • Målgrupp: Allmänmedicin
 • Ort: Umeå
 • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
 • Kursnummer: 101.2.16
 • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Syftet med denna kurs är att ST-läkaren ges tillfälle att fördjupa sig i vad allmänmedicinsk kompetens och vad allmänmedicinskt arbetsätt är. Kursen avser ge deltagaren ökad kunskap, insikt och förståelse i specialiteten allmänmedicin för att därigenom kunna förbättra sin utbildningsplan. Svensk Förening för Allmänmedicins metoder för allmänmedicinsk kompetensvärdering lärs ut. Detta ska kunna ge förutsättningar för utveckling av adekvat självkännedom enligt delmål 15. Kursen är till för att

 • lära sig att utifrån analys av sin egen kompetens enlig ovan använda målbeskrivning för att bygga upp en individuell dynamisk utbildningsplan och omsätta den i en tjänstgöringsplan och planera för specialistexamen allt enligt målbeskrivningens sid 9-10 under rubriken ”Utbildningsstruktur”
 • på detta sätt uppfylla målbeskrivningens övergripande krav på ”Egen kompetensutveckling” enligt sid 6-9 i målbeskrivningen
 • finna former för att utbilda sig till att konkretisera och utveckla förmåga att balansera kontinuitet, tillgänglighet och kvalitet i sitt arbetssätt enligt delmål 3.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Allmänmedicin delmål 3, 15

Kursens mål

Kursens mål är att deltagaren skall förvärva sig kunskaper, färdigheter och förhållningsätt kring sin egen kompetens och behov av allmänmedicinsk kompetensutveckling och utifrån det formulera krav och planer för hur det fortsatt kompetensutvecklingen skall effektiviseras och förbättras. Detta dokumenteras som ett pedagogiskt individuellt styrdokument för den fortsatta specialiseringstjänstgöringen.

Kursens innehåll och upplägg

På denna kurs får ST-läkaren tillfälle att fördjupa sig i vad allmänmedicinsk kompetens är. Definitionen av specialiteten allmänmedicin diskuteras och tillfälle ges att diskutera allmänmedicinskt arbetsätt. Genom diskussioner och gruppövningar förväntas ST-läkaren få en ökad insikt i specialiteten allmänmedicin och därigenom också bättre förstå hur en utbildningsplan bör se ut. Kursprovet är att göra en utbildningsplan.

En stor del av kursen är individuellt arbete. Arbetet börjar med att ta in kunskaper och erfarenheter som bjuds under kursen från elektroniska dokument, andra deltagare och lärarna där arbetet växlar mellan individuellt arbete, arbete i dialog, i grupp och i stor grupp. Arbetet går ut på att utveckla och effektivisera sitt lärande under specialiseringstjänstgöringen. Inriktningen är att förstå kompetenskraven på sid 6 i målbeskrivningen och hitta vägar för att uppnå dem. Metoder för allmänmedicinsk kompetensvärdering kan vara effektiv hjälp i denna process. Insikter hur att nå självkännedom enligt delmål 15 diskuteras. Att med målbeskrivningens hjälp bygga upp en individuell dynamisk utbildningsplan och omsätta den i en tjänstgöringsplan och planera för specialistexamen är en viktig del av upplägget, allt enligt målbeskrivningens sid 9-10 under rubriken ”Utbildningsstruktur”. Detta för att på detta sätt uppfylla målbeskrivningens övergripande krav på ”Egen kompetensutveckling” enligt sid 6-9 i målbeskrivningen.

En viktig del är att finna former för att utbilda sig till att i sitt arbetsätt konkretisera och utveckla förmåga att balansera kontinuitet, tillgänglighet och kvalitet enligt delmål 3 är en särskilt viktig del i innehållet.

Kringkostnader

Resan.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Innan kursen elektroniskt insänd preliminära utbildningsplan. Men planen skall revideras under kurstiden så du måste ha möjlighet att skriva om den.

Innan kursen skall under en dag en erfaren specialist i allmänmedicin följts vid dennes patientkonsultationer och dokumentation av detta skall ha skett genom elektroniskt dokument eller inspelning. Det skall finnas en reflektion vad det var som sågs som gjorde hen till en god allmänmedicinare. Intryck och erfarenheter skall redovisas som inledning på utbildningen. Närvaro alla tre dagarna. Under kursdagarna upprättas en ny utbildningsplan elektroniskt som lärarna skall kunna läsa och värderas. Godkänd plan är ett krav. Litteraturlistan skall du känna till. Medhavd dator med målbeskrivningen samt utsända elektroniska handlingar.

100% närvaro.

Kontaktperson

Agneta Sondell, sondell.gnetas@gmail.com
070-256 19 42

Kursansvarig

Ulf Måwe, VD Allmänläkare,
Doktor Ulf Måwe AB.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Sarah Ahlgren
075-247 35 73

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.