/
/
/

Allmänmedicin - Praktisk tillämpning och arbetssätt

  • Titel: Allmänmedicin - Praktisk tillämpning och arbetssätt
  • Startdatum: 2016-11-07
  • Slutdatum: 2016-11-09
  • Målgrupp: Allmänmedicin
  • Ort: Umeå
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 100.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen är till för att ge dig inspiration och lärdom att rätt använda din allmänmedicinska kompetens genom att du lär dig påverka din verksamhet enligt definitionen i den allmänmedicinska målbeskrivningen. Således en verksamhet som har sin tyngdpunkt i mötet med människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. Särskilt kommer kursen att ge inspiration och lärdom i hur man under lång tid följer en individ med olika hälsoproblem och i bedömningen har förmåga att väga in personens hela livssituation. Du ska ha tillfälle att förstå och stärkas och få lärdom i hur att driva allmänmedicin enligt nationella som internationella riktlinjer. Detta så att du rustas att ställa rätt krav på såväl ramarna som innehållet för en mottagning som skall verkställa/driva allmänmedicin.

Fokus kommer att vara på vad som är viktigt och vad som inte kan tas bort. För att göra detta tydligt är utgångspunkten din egen verksamhet som du får reflektera över och redovisa. Sedan med hjälp av kursen analysera och göra en plan för förändring. Stimulans som bjuds under kursen är att du tillsammans och övriga deltagare och med lärarna får ta fram beskrivningar på så kallade ”gröna öar” inspirerade från exempel från när och fjärran uppbackat av litteraturen. I McWhinneys och Hunskaars böcker hittar du en bas för detta. Protos vara ett annat exempel som du får före kursen. Ett ytterligare exempel är erfarenhet från Norrbotten där distriktsläkarna gemensamt formulerar kraven för en optimal allmänmedicinsk verksamhet i form av ett ”Principprogram för primärvården i Norrbotten” 1976. Landstinget gjorde detta till en politisk detaljplan för primärvården 1980. Flera exempel kommer att presenteras. Lärarna är rekryterade utifrån att de har särskild erfarenhet av god - optimal allmänmedicinsk verksamhet. Kursen ges i internatform. Lämpligt för ST-läkare tidigt i sin specialiseringstjänstgöring.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Allmänmedicin delmål 3, 17, 18

Kursens mål

Övergripande mål
Målet för utbildningen är att deltagaren bättre skall behärska och på nytt sätt praktiskt tillämpa sin kompetens enligt den övergripande definitionen av allmänmedicin i Socialstyrelsens målbeskrivning. Målet under kursen är att deltagarna skall kunna formulera detta i en plan för sin framtida verksamhet kortsiktigt som långsiktigt. Deltagarna skall också kunna resultatet av studier kring allmänmedicinens bidrag till effektiv resursanvändning i hälso- och sjukvården.

För deltagaren
Förväntat resultat för den enskilde deltagaren är att den skall bli entusiasmerad och engagerad och utveckla en fördjupad förmåga i att driva och utveckla professionell allmänmedicinsk verksamhet enligt målbeskrivningen. Eller med andra ord. Förväntat resultat är att deltagaren bättre kan hantera problemen kring t.ex. bristfällig allmänmedicinsk läkarbemanning. Detta problem kommer att belysas och dess konsekvenser diskuteras. Läkaren skall ha insikt i vilka färdigheter som krävs för att verksamheten på bästa sätt skall komma i åtnjutande av läkarens allmänmedicinska kompetens. Metoder och tekniker för att omsätta allmänmedicinsk kompetens i allmänmedicinsk verksamhet lärs ut. Bättre förmåga till prioriteringar för att uppnå effektiv balans mellan tillgänglighet och kontinuitet är ett av utbildningens syften.

För verksamheten
Utbildningen skall rusta läkaren att tillämpa allmänmedicinska kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att bättre vårdkvalitet, effektivitet, organisation och ekonomi uppnås. Exempel från praktisk verklighet och litteraturen genomgås t.ex. Socialstyrelsen rapport 1999:19.

För patienten och samhället
Kärnan i utbildningen är att varje allmänläkare inte bara har ett ansvar för sin kompetens utan i synnerhet också har en yrkesmoralisk skyldighet att se till att kunna utöva god allmänmedicin och för det alltid försöka skapa optimal verksamhet här för. Betonas kommer såväl läkarnas Hippokratiska arv som svenska Socialstyrelse målbeskrivning. Från den sista särskilt presentationen under rubriken ”Övergripande kompetensdefinition”. Förväntat resultat för patienter och samhället är att kursen skall bidra till att läkare blir skickligare och kunnigare på att driva allmänmedicinsk verksamhet.

Kursens innehåll och upplägg

Utbildningens målsättning är att du livslångt, och i varje stund ska kunna utveckla din förmåga att se hur du praktiskt bäst skall tillämpa din egen allmänmedicinska kompetens för att uppnå optimal allmänmedicinsk verksamhet. Före utbildningen har du gått igenom med din handledare, verksamhetschef, studierektor och dina kollegor hur ni bedriver allmänmedicinsk verksamhet. Du reflekterar och skriver ner och har med det skriftliga dokumentet till kursen. Du reser söndag eftermiddag till kursorten så att du kan vara med vid start av kursen klockan 08 måndag morgon. Kursen är slut på onsdag klockan 15. Kursen utgår från modern pedagogik med inslag av deltagarbehovsstyrning, problemorientering och undervisning individuellt, i grupp och med före- och efterläsningar. Webbstöd kommer att ett viktigt inslag. Tid för individuellt arbete och reflektion skall finnas. Tillfälle till reflektion och rekreation finns. En fördjupning och skärpning av vad och hur allmänmedicinsk kompetens optimalt kan tillämpas i verksamheten eftersträvas.

Kringkostnader

Resekostnaderna.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Vid kursstart skall en av handledaren och verksamhetschefen godkänd beskrivning hur deltagarens tillämpning av Socialstyrelsens målbeskrivning i allmänmedicin bedrivs i den egna verksamheten var elektronisk insänd. 100% närvaro. Vid kursslut skall deltagaren elektroniskt inlämna en beskrivning på hur deltagaren kortsiktigt som långsiktigt avser bedriva allmänmedicinsk verksamhet. Inlämnade redovisningar används för vidareutveckling av nästa kurs. Kunna vilka bidrag allmänmedicinen gör till effektiv resursanvändning i hälso- och sjukvården. Om deltagarna så väljer kan de fortsättningsvis elektroniskt utväxla årliga verksamhetsbeskrivningar.

Kontaktperson

Agneta Sondell, sondell.gnetas@gmail.com
070-256 19 42

Kursansvarig

Ulf Måwe, VD,
Doktor Ulf Måwe AB.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.