/
/
/

Akutsjukvård för blivande akutläkare

  • Titel: Akutsjukvård för blivande akutläkare
  • Startdatum: 2016-05-23
  • Slutdatum: 2016-05-27
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 114.3.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Specialister i akutsjukvård behöver behärska en unik blandning av kompetenser:

1. Akutläkare måste snabbt kunna identifiera och behandla patienter med sviktande vitala funktioner oavsett ålder och sjukdomstillstånd.

2. Akutläkare måste ha kunskap om differentialdiagnostik. Det diagnostiska arbetet har som utgångspunkt ett subjektivt (t.ex. bröstsmärta) eller objektivt problem (t.ex. takykardi, hyponatremi). Akutläkare måste kunna bedöma sannolikheterna för allvarliga orsaker bakom patientens problem genom en riktad anamnes, status och provtagning samt sätta ihop en behandlings- eller vidareutredningsplan.

3. Akutläkare måste behärska vissa terapeutiska och diagnostiska färdigheter, t.ex. pleuradräninläggning.

4. Akutläkare måste kunna omorganisera patientvård beroende på vårdbehov och vårdresurser, inklusive vid en katastrof.

5. Akutläkare måste kunna kommunicera och arbeta effektivt i ett vårdteam.

6. Akutläkare måste kunna arbeta effektivt under tidspress för att inte äventyra säkerheten av patienter som väntar på bedömning.

Syftet med kursen är att ge läkare ett organiserat förhållningssätt till patienter som uppenbarligen eller potentiellt lider av kritiska tillstånd. Kursen är riktad till blivande akutläkare, men alla läkare som arbetar på akutmottagningar eller som kan behöva handlägga patienter som plötsligt blir kritiskt sjuka kan ha nytta av kursen.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Anestesi och intensivvård delmål 9, 17
Akutsjukvård delmål 1-4, 7-9, 16

Kursens mål

Syftet med kursen är att ge läkare ett organiserat förhållningssätt till patienter som uppenbarligen eller potentiellt lider av kritiska tillstånd. Kursen är riktad till blivande akutläkare, men alla läkare som arbetar på akutmottagningar eller som kan behöva handlägga patienter som plötsligt blir kritiskt sjuka kan ha nytta av kursen.

Kursens innehåll och upplägg

Modern pedagogik betonar vikten av att engagera kursdeltagare i inlärningsaktiviteter som är tätt kopplade till inlärningsmålet. Rätt agerande är av yttersta vikt inom akutsjukvård. Således prioriteras scenarioövningar och färdighetsträning på denna kurs. Femtio scenarioövningar ingår i kursen, därav tjugo med avancerade simuleringsdockor. Scenarioövningar med dockor fokuserar på genomförandet av det primära omhändertagandet enligt ABCDE, snabb diagnostik och behandling av svårt sjuka patienter i alla åldersgrupper samt teamledarskap och kommunikation (kursmål 1, 2, 5). Övriga scenarioövningar fokuserar på anamnestagning och sannolikhetsbedömning (kursmål 2), nervstatus (kursmål 2, 3), ledstatus (kursmål 2, 3) samt ledarskap och kommunikation vid stora händelser prehospitalt och på en akutmottagning (kursmål 4, 5).

Det finns också färdighetsstationer (kursmål 3) för att öva:
1. Basal luftvägshantering
2. Avancerad luftvägshantering (larynxmask, endotrakeal intubation, coniotomi)
3. Inläggning av centralvenkateter med Seldinger-teknik
4. Pleuradrän och intraosseös nålinläggning
5. Blodgastolkning
6. EKG-tolkning
7. Förlossning och nyfödd resuscitering
8. Spinal immobilisering

Deltagarna delas in i fyra grupper om sex läkare och övar patientomhändertagande vid 90 eller 120 min långa scenarioövningsstationer. Omedelbart efter varje scenario får kursdeltagaren återkoppling på sitt agerande och under veckan hålls fyra gruppdiskussionsmoment kring de medicinska frågor som scenarioövningarna berört. Varje kursdeltagare får en mentor för att underlätta kommunikation mellan kursdeltagare och kursledning. Vid slutet av kursen finns en tentamen som består av scenarioövningar, EKG- och blodgastolkning.

Kringkostnader

Kursdeltagarna betalar själva för måltider, resa och logi.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

Ifyllt pretest före kursdebut. 100% deltagande under hela kursen.

Kontaktperson

Eric Dryver, eric.dryver@gmail.com
0738-198 261

Kursansvarig

Eric Dryver, överläkare, specialist i akutsjukvård och internmedicin,
Practicum Clinical Skills Centre.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.