/
/
/

Akutpsykiatri Stockholm

  • Titel: Akutpsykiatri Stockholm
  • Startdatum: 2016-04-27
  • Slutdatum: 2016-06-24
  • Målgrupp: Psykiatri, Rättspsykiatri
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 118.1.16
  • Kursmöte: 25–27 maj 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att ge ST-läkaren en bred grund i akut handläggning av situationer och behandling av tillstånd som man kan stöta på som tjänstgörande läkare inom psykiatri och rättspsykiatri.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 2, 3, 13, 15
Rättspsykiatri delmål 5, 7

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna:

1. Gränsdragning akut/ej akut
a. Utifrån den referensram för vad som är rimligt att handlägga akut, gentemot vad som kan vänta på annan handläggning inom fortsatt specialistpsykiatri, själv kunna dra gränser. Förmedla/hänvisa för akuta insatser vid annan instans inom eller utom sjukvården. Hantera de lokala riktlinjerna vid katastrofer och PKL-arbetet.

2. Gränsdragning psykiatri/somatisk vård/socialtjänst/polis/asylprocess
Veta i vilka problemsituationer du ska hänvisa eller hjälpa patienten till kontakt med socialtjänst, primärvård, somatisk specialitet, polis etc.

3. Riskbedömning
Utifrån ett akutperspektiv genomföra, värdera och redovisa en strukturerad riskbedömning för suicid och våld.

4. Lagstiftning
Tillämpa psykiatrins (LPT, LRV) och socialtjänstens tvångsvårdslagar (LVM, LVU). Veta när och hur du skall anmäla enligt SOL ( “barn som far illa”), Vapenlagen, Medicinska villkor för körkort eller vid anstiftan till allvarligt brott.

5. Behandling akuta tillstånd
Identifiera och differentialdiagnostisera urakuta psykiatriska tillstånd (såsom malignt neuroleptika syndrom, serotonergt syndrom, potentiellt livshotande tillstånd som följd av missbruk och abstinens). Behandla dessa tillstånd liksom andra akutpsykiatriska tillstånd (såsom akut mani, agitation, stupor, katatoni, dystoni) med perorala och parenterala läkemedel, ECT mm. Hantera prioriteringar av olika akuta ärenden.

6. Anhöriga/Barn
Utifrån ett akut perspektiv inhämta och värdera information från patientens närstående (inklusive barn), genomföra ett första stödjande samtal, samt vid behov hänvisa och förmedla kontakter för fortsatta insatser.

7. Förhållningssätt
Med respekt, öppenhet och ärlighet ta emot och bemöta information från patienten, anhöriga, samtidigt som fokus under den senare delen av samtalet läggs på vad som är adekvat att handlägga vid det akuta besöket.

8. Jourdilemma
Ha insikt i att du inte kan lösa allt, inte är ansvarig för allt och att om du inte ser att du som människa har begränsningar (behöver äta, dricka, ta rast) är det tveksamt om du ska gå primärjour.

Kursens innehåll och upplägg

Förberedelsefas; Inläsning av kurslitteratur, förberedelse och inlämning av fallbeskrivelse, självtest motsvarande 12h. 3 kursdagar föreläsningar och seminarier motsvarande 24h. Examinationsfas med skriftligt inlämningsarbete motsvarande 4h. Utbildningsmomenten syftar till ge ST läkaren ett brett lärande med både fokus på en teoretisk kunskapsbas och praktisk omsättning av de teoretiska kunskaperna man förvärvat samt möjlighet till reflektion och diskussion över vardagliga problemställningar.

Kringkostnader

Kostnader för resa, boende och måltider tillkommer.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Godkänt självtest samt inlämning av fallbeskrivelse. 100% närvaro och aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier. Godkänt inlämningsarbete. Ifylld kursutvärdering.

Kontaktperson

Susanna Kron
susanna.kron@ki.se 
073-712 13 52

Kursansvarig

Andreas Carlborg, sektionschef, överläkare, medicine doktor,
Centrum för Psykiatriforskning Karolinska Institutet / Institutionen för klinisk neurovetenskap.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.