/
/
/

Akutpsykiatri Göteborg

 • Titel: Akutpsykiatri Göteborg
 • Startdatum: 2016-10-12
 • Slutdatum: 2016-12-09
 • Målgrupp: Psykiatri, Rättspsykiatri
 • Ort: Göteborg
 • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
 • Kursnummer: 119.1.16
 • Kursmöte: 9–11 november 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen innefattar allt du alltid velat veta om akutpsykiatri, men varit för rädd för att fråga om.

Syfte

 • En solid grund av hårda fakta kring behandling av akuta tillstånd, lagstiftning och riskbedömning.
 • Insikter om förhållningssätt, jourläkarens dilemman och gränsdragning (akut gentemot icke akut, psykiatri gentemot insatser från annat håll).
 • Att möta behovet av akuta insatser även för patientens omgivning, såsom barn och andra närstående. 

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 2, 3, 13 och 15

Rättspsykiatri delmål 5 och 7 

Kursens mål

Efter kursen kommer du som kursdeltagare att kunna:

 1. Gränsdragning akut/ej akut
  a. Utifrån den referensram för vad som är rimligt att handlägga akut, gentemot vad som kan vänta på annan handläggning inom fortsatt specialistpsykiatri, själv kunna dra gränser. Förmedla/hänvisa för akuta insatser vid annan instans inom eller utom sjukvården. Hantera de lokala riktlinjerna vid katastrofer och PKL-arbetet.
 2. Gränsdragning psykiatri/somatisk vård/socialtjänst/polis/asylprocess
  Veta i vilka problemsituationer du ska hänvisa eller hjälpa patienten till kontakt med socialtjänst, primärvård, somatisk specialitet, polis etc.
 3. Riskbedömning
  Utifrån ett akutperspektiv genomföra, värdera och redovisa en strukturerad riskbedömning för suicid och våld.
 4. Lagstiftning
  Tillämpa psykiatrins (LPT, LRV) och socialtjänstens tvångsvårdslagar (LVM, LVU). Veta när och hur du skall anmäla enligt SOL ( “barn som far illa”), Vapenlagen, Medicinska villkor för körkort eller vid anstiftan till allvarligt brott.
 5. Behandling akuta tillstånd
  Identifiera och differentialdiagnostisera urakuta psykiatriska tillstånd (såsom malignt neuroleptika syndrom, serotonergt syndrom, potentiellt livshotande tillstånd som följd av missbruk och abstinens). Behandla dessa tillstånd liksom andra akutpsykiatriska tillstånd (såsom akut mani, agitation, stupor, katatoni, dystoni) med perorala och parenterala läkemedel, ECT mm. Hantera prioriteringar av olika akuta ärenden.
 6. Anhöriga/Barn
  Utifrån ett akut perspektiv inhämta och värdera information från patientens närstående (inklusive barn), genomföra ett första stödjande samtal, samt vid behov hänvisa och förmedla kontakter för fortsatta insatser.
 7. Förhållningssätt
  Med respekt, öppenhet och ärlighet ta emot och bemöta information från patienten, anhöriga, samtidigt som fokus under den senare delen av samtalet läggs på vad som är adekvat att handlägga vid det akuta besöket.
 8. Jourdilemma
  Ha insikt i att du inte kan lösa allt, inte är ansvarig för allt och att om du inte ser att du som människa har begränsningar (behöver äta, dricka, ta rast) är det tveksamt om du ska gå primärjour.

Kursens innehåll och upplägg

5 dagar inkl kursmöte 3 dagar. Kursens omfattning i tid är 40 klocktimmar inklusive instuderingstid före det fysiska kursmötet och tid för examination efter kursmötet. Instuderingsfasen omfattar 12 klocktimmar (1,5 dagar), det fysiska kursmötet 24 klocktimmar (3 arbetsdagar) och examinationsarbetet 4 klocktimmar (0,5 arbetsdagar). Initial webb-del och webbplattform med litteraturstudier, MCQ-självtest och insändande av två fallbeskrivningar och identifierade och genomgångna PM vid egna kliniken. Kommunikation via webplattform. Under kursmötet diskussioner utifrån insända fall, inspelade videofall, föreläsningar mm. Examination på distans med bland annat inspelat material. Kommunikation med kursledarna kring detta inför godkännande. 

Kringkostnader

Måltider, resa, logi betalas av hemmakliniken, liksom ev internatkostnad.

Antal deltagare

25

Krav för godkänd kurs

Godkänt resultat på självtest på litteratur, insänd/godkänd inlämningsuppgift, 100% närvaro under kursmötet, godkänd examinationsuppgift, utvärdering av kursmöte och kursen i sin helhet.

Kontaktperson

Ann-Kristin Antonsson ann-christin.antonsson@vgregion.se
0737-462974

Kursansvarig

Anders Bergstedt, överläkare, specialist i psykiatri. Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.