/
/
/

Akut och kronisk leversjukdom

 • Titel: Akut och kronisk leversjukdom
 • Startdatum: 2016-09-26
 • Slutdatum: 2016-09-30
 • Målgrupp: Infektionsmedicin, Internmedicin, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
 • Ort: Huddinge
 • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
 • Kursnummer: 72.1.16
 • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen belyser modern diagnostik och terapi av kroniska leversjukdomar inklusive viral hepatit, autoimmun leversjukdom, alkoholleversjukdom, metabol leversjukdom och levertumörer. Handläggning och terapi vid komplikationer till levercirrhos som portal hypertension behandlas ingående liksom handläggning av akut fulminant leversvikt.

Kursen vill förmedla ett tvärvetenskapligt synsätt där samarbete mellan patolog, infektionsläkare, medicinsk och kirurgisk hepatolog, röntgenolog och levertransplantationskirurg sätts i centrum. Kursen är uppbyggd på verkliga fall för att skapa engagemang och ge förankring till kliniken. Deltagarna stimuleras till en interaktiv inlärning av kursstoffet genom diskussion i mindre grupper varvat med översiktsföreläsningar.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 2, 5, 10, 12
Infektionsmedicin delmål 1, 2, 3, 5, 10, 12

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du att ha ökade kunskaper om utredning av patienter med patologiska leverprover, utredning och behandling av kronisk leversjukdom, övervakning och behandling av patienter med etablerad cirrhos och cirrhoskomplikationer. Du kommer även ha ökad kännedom om utredning av tumörsuspekta förändringar i levern samt kunskap om vilka patienter som skall remitteras för transplantationsutredning och vid vilken tidpunkt i sjukdomsförloppet det bör ske. Eftersom patienter med patologiska leverprover är mycket vanliga, och cirrhos och dess komplikationer ofta är underdiagnostiserade och underbehandlade, vill kursen bidra till ett bättre omhändertagande och effektivare utredningsgångar för dessa patienter. Under kusen diskuteras både akut omhändertagande, diagnostik och fortsatt handläggning av såväl akut leversvikt, blödning från esofagusvaricer som akut och kronisk infektiös hepatit.

Kursens innehåll och upplägg

Undervisningen baseras på interaktiva översiktsföreläsningar varvat med diskussioner kring konkreta medicinska problem. Kursen är mycket patientorienterad och föreläsningarna utgår ifrån fall. De föreläsare som så önskar har tillgång till s.k. mentometerutrustning för snabb återkoppling till deltagarna. I samband med diskussion kring levertransplantation deltar kursen via länk vid en klinisk levertransplantationskonferens. Referensartiklar sänds till kursdeltagarna i pdf-format cirka 2 veckor före kurstart. Åhörarkopior kommer att delas ut i anslutning till föreläsningarna. Lista över lämplig referenslitteratur kommer också delas ut. Första kursdagen delas examinationsfall ut till kursdeltagarna. Under veckan kommer deltagarna arbeta med dem i grupp. Kursens sista dag genomförs ett examinationsseminarium där fallen presenteras gruppvis. Kursdeltagarna får direkt återkoppling i samband med seminariet.

 • Interaktiva föreläsningar, c:a 24x45minuter
 • Falldiskussioner, c:a 5x45 minuter
 • Transplantationskonferens, c:a 60 minuter
 • Grupparbete kring examinationsfall, c:a 4 timmar
 • Examination, c:a 3 timmar

Kringkostnader

Kostnader för resa, mat och logi bekostas av kursdeltagaren/dess huvudman.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande i examinationsseminariet krävs för godkänd kurs. Kursdeltagare som av något skäl ej kan delta i examinationstillfället lämnar in separat skriftlig redovisning av examinationsfallen.

100% närvaro.

Kontaktperson

Annika Karlsson, annika.karlsson@karolinska.se
08-585 800 93

Kursansvarig

Mattias Lissing, biträdande överläkare, Gastrocentrum Karolinska Huddinge / Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.