/
/
/

Akut internmedicin VT

  • Titel: Akut internmedicin VT
  • Startdatum: 2016-03-14
  • Slutdatum: 2016-03-18
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neurologi, Reumatologi
  • Ort: Solna
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 114.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Denna kurs ges för att öka ST-läkarens kompetens vad gäller det initiala omhändertagandet av svårt sjuka patienter enligt att strukturerat arbetssätt (ABCDE). Målet är att den enskilda ST-läkaren ska känna sig trygg i en akut situation. Kursen berör ett brett spektrum av intermedicinska sjukdomar. Kursen bygger på aktivt eget deltagande under fallbaserade diskussioner, fallpresentationer i grupp, träning i handläggning av svårt sjuk patient med hjälp av simulator samt träning på viktiga praktiska moment.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Anestesi och intensivvård delmål 6, 9
Internmedicin delmål 1, 2, 4, 5
Kardiologi delmål 1, 2, 4, 5, 7
Endokrinologi och diabetologi delmål 1, 2
Lungsjukdomar delmål 1, 2, 4, 5
Geriatrik delmål 4, 8
Neurologi delmål 1, 7, 9
Allmänmedicin delmål 2, 4, 5
Infektionsmedicin delmål 1, 3, 10, 11
Reumatologi delmål 11
Akutsjukvård delmål 1, 3, 6
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 2
Medicinska njursjukdomar delmål 1 och 2

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att kunna handlägga en akut sjuk patient utifrån ett standardiserat arbetssätt. Arbetssättet bygger på ABCDE-konceptet, dvs man prioriterar de symtom som är mest livshotande enligt turordningen A (Airway)- B (Breathing)- C (Circulation)- D (Disability)- E (Environment/Exposure). För att lära sig detta arbetssätt kommer du delta i olika workshops (som t ex "Ofri luftväg", "EKG-tolkning", "Lumbalpunktion och tolkning av svar") , övningar med fullskalesimulator (med SimMan3G) och falldiskussioner (med specialister från olika discipliner). Vissa ämnen kommer att avhandlas i föreläsningar.

Kursens innehåll och upplägg

För att nå de mål som är uppsatta är kursen uppbyggd på följande sätt:

1) Praktiska övningar (EKG-tolkning/arytmier, ofri luftväg/lutfvägshantering, intraosseös infart, lumbalpunktion, knäpunktion mm) - 8 timmar.
2) Övningar med fullskalesimulator (SimMan 3G). Under dessa övningar tränar deltagarna på att handlägga akut svårt sjuka patienter i en realistisk akutrumsmiljö- 8 timmar.
3) Falldiskussioner i grupper om sex-sju deltagare- 3,5 timmar.
4) Uppföljande falldiskussioner med specialist- 8 timmar.
5) Föreläsningar (ABCDE, Respiratorisk svikt/non-invasiv ventilatorbehandling, Medvetslöshet)- 4,5 timmar.


Sammanfattningsvis utnyttjar vi flera olika pedagogiska metoder för att nå kursen mål- att handlägga patienter enligt ABCDE-principen. Betoningen ligger dock på en aktiv medverkan av kursdeltagaren.

Kringkostnader

Resa, logi.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

Full närvaro hela veckan. Godkänd tentamen.

Kontaktperson

Therese Djärv, therese.djarv@karolinska.se
073-580 90 92, 517 793 63

Kursansvarig

Therese Djärv, Specialistläkare Internmedicin, ST-läkare Akutsjukvård. Akutkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna
HLR-ansvarig läkare. Karolinska Universitetssjukhuset
Postdoktor. Karolinska Institutet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.