Akut geriatrik

  • Titel: Akut geriatrik
  • Startdatum: 2016-09-14
  • Slutdatum: 2016-09-16
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin, Psykiatri
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 79.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Utbildningen avser att täcka behov kring att ha teoretisk kunskap i att handlägga vanliga akuta sjukdomstillstånd. Tillstånd som gås igenom under kursen ses såväl vid möte med patienter som söker akut som bland inneliggande äldre patienter. Äldre patienter är vidare ofta drabbade av flera sjukdomar samtidigt och uppvisar organsvikt från flera organ; >10 % av inneliggande patienter har multiorgansvikt och atypisk presentation av klinisk bild är inte ovanlig hos äldre patienter.

Övergripande mål:
Få förståelse kring skillnader i patofysiologi och reservkapacitet hos äldre jämfört med yngre patienter samt kunskap om avvikande klinik och dess implikationer för diagnostik och utredning. Kursen består av föreläsningar med påföljande diskussioner kring en basal orientering av vanliga sjukdomstillstånd hos äldre såsom infektionssjukdomar, psykogeriatriska tillstånd, svimning, fall, hjärtarytmi, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt, endokrina tillstånd, diabetes, smärta, tromboembolism, akut gastroenterologi, trycksår och malnutrition. Tyngdpunkt läggs vid det akuta handläggandet av ovannämnda tillstånd. Kursen består av föreläsningar med diskussioner kring område samt fallbeskrivning.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 9
Geriatrik delmål 2, 4
Allmänmedicin delmål 4, 8

Kursens mål

Övergripande mål är att få förståelse kring skillnader i patofysiologi och reservkapacitet hos äldre jämfört med yngre patienter samt kunskap om avvikande klinik och dess implikationer för diagnostik och utredning, särskilt i handläggning av akuta tillstånd inom geriatrik. Dessa aspekter ingår i respektive delmål i målbeskrivningar för angivna specialiteter. Uppläggning har som fokus inte enbart patofysiologisk förståelse utan även handläggning av akuta tillstånd hos äldre.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar och casemetodik. Deltagaren får en kurspärm som omfattar ca 260 sidor uppdelat på 19 kapitel. Vidare ges rekommendation om kurslitteratur:

Geriatrik. Dehlin Å, Rundgren Å, Studentlitteratur. Gerontologi. Dehlin O, Hagberg B, Rundgren Å, Samuelsson G, Sjöbeck H. Gerontologi. Natur & Kultur, Akut geriatrik, Wisten A, Rundgren Å, Larsson B, Studentlitteratur. Demonstration av trycksårsprodukter sker.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Närvaro under case och föreläsningar.

100% närvaro.

Kontaktperson

Madeleine Nilsson, madeleine.nilsson@med.lu.se
040-39 13 05

Kursansvarig

Sölve Elmståhl, professor, verksamhetschef, överläkare i geriatrik,
Skånes universitetssjukhus, Malmö, Geriatriska kliniken samt Lunds universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.