/
/
/

Akut endokrinologi

  • Titel: Akut endokrinologi
  • Startdatum: 2016-09-26
  • Slutdatum: 2016-09-30
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Klinisk genetik, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neurokirurgi, Rehabiliteringsmedicin, Reumatologi, Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 20.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Akuta endokrinologiska tillstånd är ofta multisymptomatiska. Förmågan att snabbt diagnostisera och specifikt handlägga dessa tillstånd är viktig och ofta livsavgörande. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, patientdemonstrationer och interaktiv webbaserad examination dag 5. Kursen beskriver sjukdomar i hypothalamus-hypofys, binjurar, tyroidea, paratyroidea-skelett, hypo- och hyperglykemi, elektrolytrubbningar samt hormonberoende elektrolytrubbningar. Aratyroidea-skelett, hypo- och hyperglykemi, elektrolytrubbningar samt hormonberoende elektrolytrubbningar.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 2, 4, 8, 19, 20
Anestesi och intensivvård delmål 3, 6, 7, 10
Öron-, näs- och halssjukdomar delmål 4, 8, 10, 19, 20
Internmedicin delmål 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 19, 20
Kardiologi delmål 1, 2, 4, 7, 8, 19, 20
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 2, 4, 19, 20
Endokrinologi och diabetologi delmål 1, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20
Medicinska njursjukdomar delmål 1, 2, 10, 19, 20
Lungsjukdomar delmål 1, 2, 19, 20
Geriatrik delmål 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20
Neurokirurgi delmål 4, 8, 10, 19, 20
Rehabiliteringsmedicin delmål 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20
Infektionsmedicin delmål 1, 5, 6, 7, 19, 20
Klinisk genetik delmål 11
Reumatologi delmål 1, 2, 3, 5, 6, 8, 19, 20
Akutsjukvård delmål 1, 2, 3, 5, 6, 8, 19, 20

Kursens mål

Många akuta tillstånd orsakade av hormonella sjukdomar är livshotande men åtgärdbara och botbara vid korrekt diagnos och behandling. Kursen syftar till att erhålla kunskap om symptom, diagnostik och behandling av akuta tillstånd inom området endokrinologi och diabetologi samt att via aktuell kunskap om sambandet mellan hormonella och metabola förändringar kunna korrekt diagnostisera och behandla hormonellt orsakade akuta sjukdomstillstånd.

  1. Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna handlägga akuta tillstånd orsakade av hormonella sjukdomar, där såväl vanliga som mer ovanliga sjukdomar förekommer, såsom hypo- och hyperglukemi (inklusive ketoacidos), hyper- och hypocalcemi, hyper- och hypothyreos, akut kortisolbrist oavsett orsak, akuta komplikationer till hyperkortisolism (sjukdom eller iatrogen genes), akut hypofyssvikt, ADH-brist (diabetes insipidus och vattenintoxikation (SIADH) samt olika metabola akuta tillstånd, där flera hormonella system är iblandade primärt och sekundärt.
  2. Delmålen finns angivna för olika kirurgiska, internmedicinska, neurospecialiteter, enskilda basspecialiteter och akutsjukvård nedan. För specialiteterna internmedicin, endokrinologi och diabetologi och akutsjukvård gäller särskilt att deltagarna förutom diagnostik också själva skall kunna behandla alla de tillstånd kursen omfattar.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är till alla delar obligatorisk.

Kursmål 1.) Föreläsningar delvis interaktiva 12 timmar
Kursmål 2.) Seminarier med remisshantering 8 timmar
Kursmål 3.) Gruppdiskussioner med fallbeskrivningar och behandlingsförslag 8 timmar
Kursmål 4.) Patientdemonstrationer 4 timmar
Kursmål 5.) Interaktiv examination med kunskapsprov och praktiskt prov samt efterföljande genomgång 8 timmar.

Kringkostnader

Resa, logi och måltider.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten, patientdemo och nätbaserade interaktiva fallbeskrivningar. Muntlig examination i grupp med nätbaserade patientfall och praktiskt prov med närvarande patienter/alternativt patientfall för gruppdiskussion.

100% närvaro.

Kontaktperson

Lena Ehrenstig, lena.ehrenstig@ki.se
08-517 736 65

Kursansvarig

Anna-Lena Hulting, professor, överläkare,
Karolinska Institutet / Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.