/
/
/

Akut barn- och ungdomspsykiatri

  • Titel: Akut barn- och ungdomspsykiatri
  • Startdatum: 2016-02-01
  • Slutdatum: 2016-04-22
  • Målgrupp: Barn- och ungdomspsykiatri
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 149.1.16
  • Kursmöte: 9–11 mars 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Akut barn- och ungdomspsykiatri är en viktig del i utbildningen till barn- och ungdomspsykiatriker. Ärendena är komplexa och ofta ställs krav på samarbete med hem, skola, socialtjänst och polis. Det finns inte sällan juridiska aspekter avseende vårdform. Antal slutenvårdsplatser är begränsat. Hög kompetens för handläggande läkare i den akuta öppenvårdssituationen är central.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomspsykiatri delmål 1, 5, 8, 9, 15

Kursens mål

Kursen syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna hantera akuta tillstånd och situationer.

Kompetensmål:

1. Diagnos och behandling

a. Kunna identifiera och behandla akuta psykiatriska tillstånd inklusive bakomliggande somatiska åkommor (K4*).
b. Kunna värdera barnets symtom i förhållande till sitt sociala sammanhang (stress/sårbarhetskurvan) (K5).
c. Kunna redogöra för strategier för att förebygga tvångsåtgärder (K2).
d. Kunna kritiskt granska risk- och skyddsfaktorer som underlag för att formulera en säkerhetsplan inför hemgång (K5)

2. Relevant lagstiftning i det akuta skedet

a. Kunna tillämpa LPT och annan relevant lagstiftning (K3).

3. Farmakologi i det akuta skedet

a. Kunna tillämpa farmakologisk behandling i akut skede (K3).
b. Identifiera potentiellt farliga biverkningar och interaktioner (K4).

4. Strukturerad suicidriskbedömning

a. Kunna genomföra en strukturerad suicidriskbedömning (K3).
b. Kunna analysera och värdera risk- och skyddsfaktorer (K5).
c. Föreslå en handlingsplan och dokumentera denna i journal (K5).

5. Självskadebeteende

a. Kunna tillämpa ett respektfullt, icke dömande förhållningssätt (K3).
b. Kunna identifiera eventuell bakomliggande suicidavsikt (K4).
c. Kunna analysera risk- och skyddsfaktorer för att föreslå en åtgärdsplan (K5).

6. Missbruk

a. Kunna identifiera och värdera akuta symtom på missbruk och bedöma vårdbehov (K4).

7. Hot och våld

a. Tidigt kunna identifiera risk för hot och våld (K4).
b. Ta ställning och vidta nödvändiga åtgärder avseende bemötande och eventuellt omhändertagande i samarbete med omvårdnadspersonal (K5).
c. Kunna tillämpa strategier för ett våldspreventivt arbete med patienten i fokus (K3).

8. Övergripande bemötande och samarbete i en akut krissituation

a. Kunna illustrera utfall av olika bemötandetekniker i den akuta situationen (K4).
b. Kunna tillämpa samverkan med olika samarbetsparter i den akuta situationen (K3).
c. Reflektera över hur du skall kunna använda ditt team vid handläggningen av den akuta patienten (K4).
d. Beskriva problem som kan uppstå organisatoriskt i den akuta situationen t.ex. kring överbeläggning, transporter, och/eller samarbete med bakjour eller öppenvård (K2).
e. Kunna integrera ett etiskt perspektiv i det akuta bemötande (K6)
f. Kunna ge exempel på hur etnicitet kan påverka symtombilden (K2).

Kursens innehåll och upplägg

Istället för 5 sammanhängande dagar kommer kursen att använda sig av olika metoder som bättre speglar de olika lärstilar som vi använder oss av. Kursen börjar med inläsning av litteratur och självtest på denna med hjälp av MCQ-frågor. När deltagaren svarat rätt på 80% av frågorna har man tillträde till kursdagarna. Deltagaren ska också skicka in en avidentifierad fallbeskrivning om en patient som du mött i ditt kliniska arbete. 12 timmar

Det gemensamma kursmötet (Fas 2: Överbrygga), dvs när deltagare möter den övriga gruppen och lärarna i tre dagar, kommer i stor utsträckning att utgå från falldiskussioner och blandas med korta föreläsningar och rollspel. Tanken är att deltagare ska få tid att diskutera, applicera och integrera sina förkunskaper i ett kliniskt sammanhang. I kursen ingår diskussion utifrån inspelade fall, disk av deltagarnas inlämnade fallbeskrivningar, föreläsningar, rollspel. 24 timmar.

I Fas 3 får deltagarna en uppgift där de ska tillämpa sina förvärvade kunskaper genom att skriva en vårdplan utifrån given fallbeskrivning. Uppgiften har klinisk relevans; och deltagaren får användning för det man lärt sig på kursen.

Kringkostnader

Resa, logi, måltider (frånsett lunch).

Antal deltagare

25

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande i kursen och godkänd skriftlig examinationsuppgift. 100% närvaro.

Kontaktperson

Gunnel Löndahl, gunnel.londahl@skane.se
040-331 715

Kursansvarig

Björn Johansson, MD, överläkare,
BUP Malmö.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.