/
/
/

Akuta förgiftningar och metabola syndrom

  • Titel: Akuta förgiftningar och metabola syndrom
  • Startdatum: 2016-11-21
  • Slutdatum: 2016-11-25
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Internmedicin
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 9.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen ger en omfattande genomgång av diagnostik och, framför allt, praktisk klinisk handläggning av alla vanliga och ett flertal ovanligare akuta förgiftningar. Dessutom avhandlas vanligt förekommande akutmedicinska metabola sjukdomstillstånd som syrabas-, elektrolyt- och osmolalitetsrubbningar. Även företeelser som methemoglobinemi och rhabdomyolys kommer att diskuteras och vissa specifika tillstånd som t.ex. serotonergt och antikolinergt syndrom kommer att tas upp. Efter genomförd kurs kommer kursdeltagare att kunna bedöma och handlägga de vanligaste akuta förgiftningstillbud och metabola rubbningar som förekommer på våra akutmottagningar samt ha kännedom om mer ovanliga tillstånd och känna till vanliga fallgropar vid bedömning av förgiftade patienter.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Anestesi och intensivvård delmål 1, 6, 9
Internmedicin delmål 1, 2, 4, 5, 7
Akutsjukvård delmål 1, 2, 3

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att kunna bedöma och handlägga de vanligaste akuta förgiftningstillbud och metabola rubbningar som förekommer på våra akutmottagningar. Du kommer också ha kännedom om mer ovanliga tillstånd och känna till vanliga fallgropar vid bedömning av förgiftade patienter. Som kursdeltagare kommer du efter genomförd kurs att kunna handleda yngre kollegor i omhändertagandet av akuta förgiftningar samt kunna förmedla dina kunskaper till övriga kollegor på den egna kliniken.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen utgörs av undervisning heltid, dagtid under en vecka och består huvudsakligen av katedrala föreläsningar med stort utrymme för diskussion och frågor. Fallpresentationer och interaktiva handläggningsdiskussioner kring autentiska fall förekommer i de flesta föreläsningarna. Kursdagarna avslutas med interaktiv övning med diskussion kring autentiska patientfall, som också tjänar som examination. Kursen omfattar totalt 30 timmars undervisningstid.

Kringkostnader

Resa, logi, måltider utanför kurstid.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

Obligatorisk 100% närvaro vid samtliga undervisningstillfällen/föreläsningar samt aktivt deltagande i interaktiva övningar med diskussion krävs för godkänd kurs.

Kontaktperson

Carina Dahl, carina.dahl@gic.se

Kursansvarig

Eva Olsson, överläkare,
Giftinformationscentralen

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.