Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Så tar vi fram rekommendationer om screening

Rekommendationerna om nationella screeningprogram utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram. Modellen ger förutsättningar för att bedöma screeningprogram på ett systematiskt och öppet sätt. Den är utvecklad för att kunna tillämpas oavsett vilket tillstånd programmet avser upptäcka.

Om Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram

I Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram ingår en systematisk arbetsprocess. Den består av olika faser för att ta fram underlag, utvärdera bedömningskriterier och besluta om en rekommendation.

Det slutliga utfallet av en genomgång av ett screeningprogram enligt modellen leder till en rekommendation från myndigheten. Rekommendationen kan vara att ett screeningprogram bör införas eller inte bör införas. Vid bedömning av ett pågående screeningprogram kan en rekommendation formuleras så att ett screeningprogram bör fortsätta som tidigare, modifieras eller avslutas.

För att det ska vara möjligt att genomföra rekommendationerna om screeningprogram måste landstingens organisatoriska förutsättningar beaktas. Därför har screeningmodellen utformats för att särskilt involvera beslutsfattare och vårdgivare i framtagandet av rekommendationerna.

Modellen är framtagen i samarbete med en referensgrupp. Deltagarna i referensgruppen har en bred kompetens inom hälso- och sjukvården och består dels av tjänstemän med huvudmannaperspektiv på nationell och regional nivå, dels av experter med goda kunskaper om ett antal av de screeningprogram som pågår i Sverige idag.

Bedömningskriterier

Stommen i modellen är 15 kriterier utifrån vilka ett screeningprogram ska bedömas. Kriterierna har sitt ursprung i Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier för screeningprogram.

Arbetsprocess

Socialstyrelsen modell innehåller en inledande fas där såväl organisationer som enskilda individer kan föreslå en genomgång av ett screeningprogram. Därefter görs en första bedömning av om programmet är lämpat för en komplett genomgång enligt modellen.

För de screeningprogram som bedöms enligt modellen följer en stegvis process som börjar med framtagande av vetenskapligt och organisatoriskt underlag samt bedömning av en sakkunnig grupp och det nationella screeningrådet. Därefter vidtar en helhetsbedömning innan myndigheten lämnar en rekommendation i form av en remiss. Remissförfarandet syftar till att underlätta implementeringen av en rekommendation genom konsekvensanalyser på lokal och regional nivå innan en slutlig rekommendation är beslutad. Samtliga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden.

Organisation

För varje enskilt screeningprogram rekryteras vetenskapliga experter för att ta fram ett evidensbaserat kunskapsunderlag samt en sakkunnig grupp som utifrån erfarenheter inom det aktuella området bedömer kriterierna. Dessutom finns en permanent organisation – ett nationellt screeningråd – som gör en helhetsbedömning av varje program ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer om modellen och dess bedömningskriterier, arbetsprocess och organisation.