/
/
/

Prostatacancer, screening med PSA-prov kompletterat med annat diagnostiskt test

  • Screeningprogram: Prostatacancer, screening med PSA-prov kompletterat med annat diagnostiskt test
  • Del av befolkningen: Män 50-70 år

Rekommendation

Bedömning pågår.

Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov till män 50-70 år. Eftersom nya forskningsresultat har publicerats sedan dess har screening för prostatacancer blivit aktuellt för ny bedömning.

Vilken sjukdom ska screeningprogrammet upptäcka?

Screeningprogrammet ska identifiera personer som löper ökad risk att utveckla behandlingskrävande prostatacancer. Genom att tidigt upptäcka dessa personer, och erbjuda dem fortsatt utredning och behandling, kan risken för svår sjukdom och död minska.

Läs mer om prostatacancer på 1177 Vårdguiden

Varför gör Socialstyrelsen en ny bedömning av screening för prostatacancer?

Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov till män 50-70 år. Nya forskningsresultat har publicerats sedan 2014 års bedömning och därför har screening för prostatacancer blivit aktuell för ny bedömning.

Nya testmetoder med bättre möjlighet att identifiera behandlingskrävande prostatacancer kan innebära att behandling kan erbjudas till de personer med prostatacancer som har störst risk att dö. Personer med en mindre farlig prostatacancer slipper då genomgå behandlingar som ofta riskerar att leda till livslånga biverkningar med negativ inverkan på livskvaliteten.

När är bedömningen av screeningprogrammet klar?

Under 2016 kommer Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, att sammanställa det vetenskapliga underlaget för bedömningen. Därefter kommer Socialstyrelsens arbete med att ta fram rekommendationer att ta vid.

En remissversion av rekommendationen beräknas vara klar i början av 2018.

Vårdgivare, sjukvårdsregioner, specialistföreningar, patientorganisationer och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på rekommendationen under remisstiden. Synpunkterna kommer att bearbetas och beaktas inför den slutliga versionen som beräknas vara klar 4 månader efter remisstiden är klar.

Vilket screeningprogram för prostatacancer är det som ska bedömas?

Den metod som utvärderas är screening för prostatacancer med PSA-prov kompletterat med annat diagnostiskt test för ökad träffsäkerhet i resultatet. Metoden utvärderas för män i åldersgruppen 50-70 år.

Kompletterande test som kommer att utvärderas är till exempel varianter av PSA-mätningar, STHLM3-modellen, multiparametrisk magnetresonanstomografi och olika värderingsmodeller för bedömning av prostatacancerrisk.

Hur görs bedömningen av screeningprogrammet?

Bedömningen av screeningprogram för prostatacancer utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram. I modellen ingår en systematisk arbetsprocess som består av olika faser för att ta fram underlag, utvärdera bedömningskriterier och besluta om en rekommendation.

Bedömningskriterier, arbetsprocess och organisation för genomgång av screeningprogram finns mer utförligt beskrivna i Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

På vilket sätt berörs vårdgivare och beslutsfattare?

Rekommendationerna kommer att utgöra ett underlag för vårdgivare och beslutsfattare i arbetet med att besluta om ett nationellt screeningprogram för prostatacancer ska införas i svensk hälso- och sjukvård.

Hur kommer allmänheten att beröras?

Genom att ge rekommendationer för eller emot screening för prostatacancer vill Socialstyrelsen verka för jämlik vård grundad på bästa tillgängliga kunskap. Rekommendationerna ger också förutsättningar för att jämlik vård erbjuds oavsett var i landet man bor.