Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Ordlista

Här hittar du förklaringar av ord som förekommer i texterna om nationella screeningprogram.

Screening

Med screening avses en systematisk undersökning av en population för att identifiera personer med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Screening av specifika grupper med redan känd risk för ohälsa ingår inte i denna avgränsning.

Syftet är att upptäcka hälsotillstånd som kan få allvarliga eller omfattande konsekvenser, dels för den enskilda individen i form av för tidig död, svår skada eller funktionsnedsättning, dels för samhället i form av stor resursåtgång. Målet är att kunna åtgärda tillståndet tidigt och på så sätt minska de konsekvenser som det leder till hos befolkningen.

Sensitivitet

Sensitiviteten beskriver ett diagnostiskt tests förmåga att korrekt identifiera dem som har sjukdomen.

Specificitet

Specificiteten beskriver ett diagnostiskt tests förmåga att korrekt identifiera dem som inte har sjukdomen.

Prediktionsvärde (positivt eller negativt)

Prediktionsvärdet beskriver ett diagnostiskt tests förmåga att ge korrekt information om förekomsten av en sjukdom. Positivt prediktionsvärde anger sannolikheten för att en person med positivt resultat verkligen har sjukdomen. Negativt prediktionsvärde anger sannolikheten för att en person med negativt resultat verkligen inte har sjukdomen.

Kostnad per effekt

Kostnad per effekt är en beräkning av kostnaden per uppnådd effekt för en viss åtgärd, till exempel kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Kvalitetsjusterade levnadsår är ett mått som tar hänsyn till hur en åtgärd (till exempel ett screeningprogram) påverkar livslängden och livskvaliteten hos en viss befolkningsgrupp (till exempel deltagare i ett screeningprogram).

En åtgärd har en låg kostnad per effekt om kostnaden för samhället är mindre än 100 000 kronor för varje vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. En måttlig kostnad per effekt innebär att varje vunnet kvalitetsjusterat levnadsår kostar 100 000–500 000 kronor.

Kontakt

Mattias Fredricson

075-247 45 64