Nationella screeningrådet

Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram.

Rekommendationerna om nationella screeningprogram utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram.

I modellen ingår en systematisk arbetsprocess som består av olika faser för att ta fram underlag, utvärdera bedömningskriterier och besluta om en rekommendation. Det nationella screeningrådet har en central roll i denna arbetsprocess.

Nationella screeningrådets uppgift

Det nationella screeningrådet är en permanent grupp med hög legitimitet och en bred ingång till vård- och omsorgsfrågor. Rådet ger förutsättningar för att bedöma screeningfrågor av vitt skild art ur ett övergripande perspektiv och med kontinuitet över tid.

Rådets huvudsakliga uppgifter är att

 • värdera om en fullständig bedömning av screeningprogrammet ska göras enligt modellen
 • göra en helhetsbedömning av screeningprogrammet när underlaget för samtliga bedömningskriterier är framtaget
 • tillsammans med Socialstyrelsen bearbeta inkomna synpunkter på remissversionen av rekommendationen om screeningprogrammet.

Rådet utgör en av flera grupper i den organisation som ingår i Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram.

Organisation, bedömningskriterier och arbetsprocess finns mer utförligt beskrivna i Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram.

Nationella screeningrådets sammansättning

Det nationella screeningrådet består av en ordförande och 10 ledamöter med en mandatperiod på tre år med möjlighet till omval. Ledamöterna utses av Socialstyrelsen.

Rådet sammansätts enligt följande:

 • 1 ordförande (avdelningschef för avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen)
 • 6 representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna (landstingspolitiker)
 • 1 representant för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • 1 expert på screeningfrågor
 • 1 medicinsk expert
 • 1 representant för Folkhälsomyndigheten.

Rådets ledamöter

Ordförande:

 • Lars-Torsten Larsson, avdelningschef för avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen

Representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna (landstingspolitiker):

 • Ewa Back (s), Norra regionen
 • Denise Nordström (s), Regionen Uppsala Örebro
 • Stefan Bengtsson (c), Region Väst
 • Marie Ljungberg Schött (m), Region Stockholm Gotland
 • Mia Frisk (kd), Sydöstra regionen
 • Stefan Lamme (m), Region Syd

Representant för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket:

 • Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsföremånsverket

Expert på screeningfrågor:

 • Jan Adolfsson, docent Urologi

Medicinsk expert:

 • Kerstin Nilsson, docent i obstetrik och gynekologi 

Representant för Folkhälsomyndigheten:

 • Anders Tegnell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

Datum för rådets sammanträden 2016

 • 17-18 mars 
 • 17 juni 
 • 23 september