Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.



Nationella screeningrådet

Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram.

Rekommendationerna om nationella screeningprogram utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram.

I modellen ingår en systematisk arbetsprocess som består av olika faser för att ta fram underlag, utvärdera bedömningskriterier och besluta om en rekommendation. Det nationella screeningrådet har en central roll i denna arbetsprocess.

Nationella screeningrådets uppgift

Det nationella screeningrådet är en permanent grupp med hög legitimitet och en bred ingång till vård- och omsorgsfrågor. Rådet ger förutsättningar för att bedöma screeningfrågor av vitt skild art ur ett övergripande perspektiv och med kontinuitet över tid.

Rådets huvudsakliga uppgifter är att

 • värdera om en fullständig bedömning av screeningprogrammet ska göras enligt modellen
 • göra en helhetsbedömning av screeningprogrammet när underlaget för samtliga bedömningskriterier är framtaget
 • tillsammans med Socialstyrelsen bearbeta inkomna synpunkter på remissversionen av rekommendationen om screeningprogrammet.

Rådet utgör en av flera grupper i den organisation som ingår i Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram.

Organisation, bedömningskriterier och arbetsprocess finns mer utförligt beskrivna i Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram.

Nationella screeningrådets sammansättning

Det nationella screeningrådet består av en ordförande och 10 ledamöter med en mandatperiod på tre år med möjlighet till omval. Ledamöterna utses av Socialstyrelsen.

Rådet sammansätts enligt följande:

 • 1 ordförande (avdelningschef för avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen)
 • 6 representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna (landstingspolitiker)
 • 1 sakkunnig screening
 • 1 sakkunnig medicin
 • 1 sakkunnig omvårdnad
 • 1 representant för Folkhälsomyndigheten.
 • 1 representant för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Rådets ledamöter

Ordförande:

 • Lars-Torsten Larsson, avdelningschef för avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen

Representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna (landstingspolitiker):

 • Ewa Back (s), Norrlandstingens regionförbund
 • Denise Norström (s), Region Uppsala-Örebro
 • Marie Ljungberg Schött (m), Region Stockholm-Gotland
 • Mia Frisk (kd), Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Cecilia Andersson (c), Västra sjukvårdsregionen
 • Stefan Lamme (m), Södra sjukvårdsregionen

Myndighetsrepresentanter:

 • Malin Blixt, enhetschef Tandvårds- och läkemedelsföremånsverket
 • Anders Tegnell, avdelningschef Folkhälsomyndigheten

Sakkunniga:

 • Jan Adolfsson, sakkunnig screening, läkare och docent
 • Ami Hommel, sakkunnig omvårdnad, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
 • Stefan Lindgren, sakkunnig medicin, ordförande Svenska läkarsällskapet