/
/
/

Förmaksflimmer, screening med tum-EKG

  • Screeningprogram: Förmaksflimmer, screening med tum-EKG
  • Del av befolkningen: Kvinnor och män 75 år

Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för förmaksflimmer med tum-EKG.

Motivering till rekommendation

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör screening för förmaksflimmer med tum-EKG i syfte att förebygga stroke inte erbjudas. Avgörande för rekommendationen är att det i dagsläget saknas vetenskapligt stöd för om screening för förmaksflimmer har avsedd effekt att förebygga stroke. Det går därmed inte att säga om hälsovinsterna överväger de negativa effekterna av screeningprogrammet.

Ett screeningprogram innebär att en avgränsad del av befolkningen bjuds in till en undersökning med syfte att upptäcka ett specifikt tillstånd och som vid positivt screeningtest erbjuds efterföljande behandling. Konsekvenserna av eventuella negativa effekter av screeningen är då en särskilt viktig faktor att beakta, eftersom personerna inte själva har sökt vård. För att rekommendera ett screeningprogram är det därför viktigt att det finns vetenskapligt stöd för att programmet har avsedd effekt att minska dödlighet eller sjuklighet som är förknippat med det tillstånd som screeningen avser upptäcka.

Det är i dag känt att antikoagulantiabehandling av kliniskt upptäckta förmaksflimmer minskar risken för hjärninfarkt. Det är dock fortfarande oklart om screeningupptäckta, tidigare okända, förmaksflimmer medför samma risk för hjärninfarkt som kliniskt upptäckta förmaksflimmer. Det är därmed osäkert om antikoagulantiabehandling vid screeningupptäckta förmaksflimmer minskar risken för hjärninfarkt mer än den ökar risken för blödning.

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell som finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Beskrivning av screeningprogrammet

Det screeningprogram som Socialstyrelsen har bedömt, och alltså rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda, innebär att 75-åriga kvinnor och män bjuds in till screening för förmaksflimmer med tum-EKG. De personer som identifieras med förmaksflimmer erbjuds fortsatt utredning och strokeförebyggande behandling med antikoagulantia.

Tum-EKG är en bärbar apparat som registrerar EKG genom att testpersonen placerar sina tummar på varsin metallplatta på apparaten under 30 sekunder. Tum-EKG kan användas i hemmet och registreringen görs två gånger per dag samt därutöver vid känningar av oregelbunden hjärtrytm, under två veckors tid. På detta sätt registreras EKG vid flera tillfällen med kortare varaktighet under en längre tidsperiod.

Skälet till att bedöma ett screeningprogram riktat till 75-åringar är att risken för både förmaksflimmer och stroke är hög vid denna ålder samt att 75-åriga personer med förmaksflimmer har en förhöjd risk för stroke.