/
/
/

Bröstcancer, screening med mammografi

  • Screeningprogram: Bröstcancer, screening med mammografi
  • Del av befolkningen: Kvinnor 40-74 år

Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för bröstcancer med mammografi till kvinnor i åldern 40–74 år. Hälso- och sjukvården bör dessutom förbättra och utveckla det befintliga screeningprogrammet genom att

  • förtydliga informationen om programmet
  • skapa förutsättningar för att systematiskt mäta och följa upp effekter.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att screeningprogrammet sänker dödligheten i bröstcancer med 16–25 procent. En negativ effekt av pro-grammet är dock att det finns en risk för att bröstcancer som inte skulle ha gett symtom diagnostiseras och behandlas i onödan. För ett fåtal personer kan det innebära att delar av eller hela bröstet opereras bort, trots att can-cern aldrig skulle ha gett symtom under deras återstående livstid. Men bedömningen är att programmets hälsovinster i form av minskad dödlighet ändå överväger de negativa effekterna som innebär att hela eller delar av bröst opereras bort i onödan.

Den hälsoekonomiska analysen visar att programmet har en måttlig kostnad per effekt, vilket innebär 100 000–500 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

Bedömningen av programmet visar att 2 av 15 kriterier inte är helt uppfyllda, enligt Socialstyrelsens modell för att bedöma screeningprogram. Det är dels kriteriet om vad informationen om programmet bör innehålla, dels kriteriet om att programmet ska vara möjligt att utvärderas systematiskt. Att dessa kriterier inte uppfylls motiverar dock inte en rekommendation om att avbryta programmet. Däremot motiverar det en rekommendation om att utveckla programmet på dessa områden.

Åldersgruppen 40–74 år är vald utifrån tillgängligt vetenskapligt underlag. Det finns inga studier av screeningprogram för kvinnor under 40 eller över 74 år och därmed inte heller någon bild av hälsovinster och risker.

Konsekvenser

Samtliga landsting i Sverige erbjuder i dag screeningprogram med mammografi för att upptäcka bröstcancer. Eftersom Socialstyrelsens rekommendation innebär att det program som redan erbjuds i dag fortsätter, leder den inte till några direkta ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för landstingen. Däremot så behöver dagens program utvecklas när det gäller informationen till patienterna och möjligheten till systematisk utvärdering.

Bedömningen av programmet visar att den information om programmet som riktar sig till patienter och som finns i dag (i inbjudan till undersökningen samt i landstingens och regionernas råd om vård på 1177 Vårdguiden) inte är tillräcklig. Det pågår dock ett nationellt arbete för att utveckla gemensamma inbjudningar och se över den nationella informationen.

Det saknas även en nationell struktur för att systematiskt kunna utvärdera det pågående screeningprogrammets effekter. Det pågår dock ett arbete för att skapa ett nationellt kvalitetsregister. I förlängningen bör kunskapen från ett nationellt kvalitetsregister kunna utgöra underlag för beslut om huruvida screeningprogrammet ska fortsätta eller modifieras.

Beskrivning av screeningprogrammet

Screeningprogrammet innebär att kvinnor i åldern 40–74 år erbjuds rönt-genundersökning med mammografi var 18–24:e månad med avsikt att upptäcka bröstcancer.

Det vetenskapliga underlaget är inte entydigt när det gäller vilket tidsintervall som är det optimala mellan undersökningarna. Vedertagna tolkningar av de studier som gjorts kombinerat med beprövad erfarenhet har gett intervallet 18–24 månader. Många landsting erbjuder tätare undersökningar (var 18:e månad) till kvinnor i det yngre åldersintervallet. Detta eftersom yngre kvinnor vanligtvis har tätare bröst där det kan vara svårare att upptäcka förändringar och dessutom ofta har en mer snabbväxande cancerform.

Kvinnor med misstänkta förändringar återkallas för kompletterande undersökningar, vilket oftast innebär en kombination av utökade mam-mografibilder och ultraljud och ibland punktion med fin- eller mellan-nålsbiopsi. I vissa fall görs även magnetresonsanstomografi (MRT). Mycket sällan krävs operation för att säkerställa eller fria från misstanke om cancer.

Kirurgi är utgångspunkten vid botande behandling av bröstcancer. Det kan också vara aktuellt med läkemedels- eller strålbehandling inför eller efter en operation, beroende på tumörens storlek och typ samt om den är spridd till närliggande lymfkörtlar.

Mammografi kan genomföras vid graviditet eftersom livmodern inte befinner sig inom det primära strålfältet och den spridda strålningen är av sådan karaktär att fostret inte får någon stråldos. Eftersom bröstens karaktär ändras under graviditet och amning kan den diagnostiska säkerheten försämras och möjligheten att hitta och utesluta bröstcancer minska. Vid graviditet kan det därför vara lämpligt att överväga att senarelägga undersökningen.

Bilagor

Screening för bröstcancer – rekommendation och bedömningsunderlag

Hälsoekonomisk analys

Indikatorer

Arbetsdokument (bröstcancer, kvinnor 40-49 år)

Arbetsdokument (bröstcancer, kvinnor 50-74 år)